Svět

Kde je voda, tam je život. Mokřady jsou unikátní prostor pro rozvoj biodiverzity, odpočinek i vzdělávání

02. 02. 2022
Sdílet na Facebooku Tweet

Světový den mokřadů připadá každoročně na 2. února a již pětadvacet let si tak připomínáme důležitost biodiverzity a ochrany rozmanitých ekologických systémů, které mokřady a život v nich představují. A nejde jen o domov živočichů a rostlin, ale také o přirozenou filtraci vody a ochranu hospodářsky využívané půdy před povodněmi. Pirátská strana má na úrovni krajských úřadů hned pět radních pro životní prostředí a někteří se s námi podělili o své pohledy na problematiku mokřadů ze své vlastní praxe.

svetovy mokrad

Jana Skopalíková - Středočeský kraj

Mokřady jsou místa překypující životem, ostrůvky “divoké přírody” v často vysoce produkční krajině, prostor klidu vhodný k zastavení a odpočinku. Kde je voda, tam je život!

V minulém roce jsme podpořili například vytvoření zemní tůně v Úmyslovicích na Nymbursku jako jeden z projektů fondu podporujícího rybníky a další prvky na zadržení vody v krajině. Podílíme se na financování projektu ČSOP Vlašim na budování a obnovu tůní na Podblanicku, který je zaměřen na přírodovědně cenné mokřadní louky, z nichž některé jsou vyhlášené i jako Evropsky významná lokalita Podlesí. Také pokračujeme v projektu na odbahnění mokřadu a evropsky významné lokality na Jablonné u Příbrami, kde jsme na jaře vypouštěli zpět do přirozeného prostředí kuňky obecné, které kvůli zemním pracem musely strávit 2 roky v “žabím hotelu”.

Na podporu na zadržování vody v krajině a zvýšení přírodní rozmanitosti jsme ve Středočeském kraji v roce 2021 i 2022 vyčlenili na dotace 20 milionů korun, také jsme minulý rok podpořili 3 miliony korun spolufinancování 2 projektů z operačního programu životního prostředí nebo jsme vytvořili pracovní skupinu Retence vody v krajině. Také se jako kraj staráme o více než 200 přírodních památek a rezervací, z nichž některé jsou také mokřadního typu.

My jsme náš dlouholetý dotační titul především upravili jak v některých kritériích, tak v tom, kdo o dotace může žádat. Větší důraz při rozdělování peněz je kladen na význam projektu z hlediska ochrany nebo zlepšení stavu životního prostředí, přínos pro posílení rozmanitosti druhů v lokalitě apod. Kromě malých obcí mohou nově žádat i spolky nebo fyzické osoby (nepodnikající), a proto doufám, že se tento rok přihlásí více projektů na tůně nebo mokřady místo nejčastěji dotovaných rybníků.

Lukáš Dubec - Jihomoravský kraj

Mokřad vnímám jako důležitou součást pestré udržitelné krajinné mozaiky. Je plný života, pomáhá udržet biodiverzitu a může se stát i skvělou relaxační zónou.

Projektů zaměřujících se na zadržování vody se v našem kraji realizuje poměrně dost. Kraj samotný přímo žádné mokřady nebuduje, ale dlouhodobě podporuje jejich tvorbu pomocí vlastního dotačního programu. Zmapovali jsme celý Jihomoravský kraj, abychom nalezli místa vhodná pro vznik nových vodních ploch a v tomto projektu chceme pokračovat, budeme dále podporovat realizaci těchto opatření. Jsme v přípravné fázi pilotního projektu, který by pomohl více obcím najednou s realizací těchto opatření v krajině.

Odbor životního prostředí má na starosti péči o zvláště chráněná území. Na některých těchto lokalitách se mokřady vyskytují. Pestrost je opravdu velká. Cílem je přistupovat k jakýmkoliv opatření v krajině komplexně a ve spolupráci nejenom s odbornou veřejností.

V našem krajském dotačním programu podporujícím adaptaci na klimatickou změnu je vyčleněna částka 20 milionů, to je stejná částka jako v loni. Je ale třeba říct, že v roce před tím, tam bylo vyčleněno “jen” 12 milionů. Do dalších let bych chtěl navýšit finance v tomto dotačním programu a rozšířit spektrum věcí, na které lze v rámci tohoto dotačního programu žádat.


Václav Židek - Liberecký kraj

Mokřadů máme celou řadu, jeden ze zajímavých projektů a dále se rozvíjejících je v Jablonném v Podještědí či v Jizerských horách. Některé jsou budovány za podpory kraje. Ale i ty budované z jiných zdrojů jsou pro mne důležitou součástí mé agendy. Mezi mé hlavní cíle patří podpora biodiverzity a správného hospodaření s vodou.

Snažíme se financování dotačního fondu držet na stejné úrovni jako loni, považuji to za dobrý cíl vzhledem k bouřlivé situaci v oblasti energetiky. Pokud se situace stabilizuje, budu usilovat o navýšení fondu podporujícího retenci vody v krajině.

Mokřad pro mne znamená samozřejmě iniciační prvek biodiverzity, ale vidím v něm i další možnost k rekreaci a vzdělávání. Tedy prospěch pro životní prostředí i pro obyvatele samotné.


Martin Šmída - Olomoucký kraj

Mokřad je místo plné života, umožňující existenci mnoha rostlinných i živočišných druhů, často i ohrožených, ale také je to místo zadržování vody. Voda zadržená v přírodě je daleko hodnotnější, než ta, která bez užitku odtéká z našeho území pryč. A nerad bych pominul i ten estetický faktor, protože každý krajinotvorný prvek, který nabourá monokulturní krajinu pomáhá rozmanitosti a dělá přírodu krásnější.

Olomoucký kraj prozatím aktivně mokřady nebudoval, ale má několik důležitých lokalit ve správě a do budoucna uvažujeme, že počet takových lokalit rozšíříme. Odbor životního prostředí a zemědělství má na starosti právě péči o zvláště chráněná území, dále pak máme v rukou další nástroje, jak motivovat vlastníky vhodných lokalit, aby takováto přírodě blízká opatření pro zadržování vody v krajině zbudovali. Zmapovali  a vytipovali jsme vhodná místa pro tzv. malé vodní nádrže a tyto mapové podklady veřejně a zdarma poskytli.

Navíc jsme zdvojnásobili alokaci na obnovu environmentálních funkcí území z fondu na vodohospodářskou infrastrukturu, z něhož mohou čerpat obce v kraji. A navýšili jsme i standardní dotační titul na aktivity v oblasti životního prostředí, kde mohou žádat i spolky a jiné fyzické či právnické osoby.
 

Hana Ančincová - Zlínský kraj

Mokřady jsou účinným nástrojem v boji proti suchu a pomáhají zadržovat vodu v krajině. Patří mezi tři biotopy s největší biologickou aktivitou (po deštných pralesích a korálových útesech), ale zároveň patří i mezi nejohroženější ekosystémy. Pro jejich význam jsou mokřady na vhodných místech vykupovány, obnovovány a následně chráněny. V rámci pozemkových úprav vrací mokřady do krajiny i Státní pozemkový úřad. 

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #Hana Ančincová #Lukáš Dubec #Martin Šmída #Piráti v krajských zastupitelstvech #Václav Židek #životní prostředí

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.