Aktuality

Evropská léková agentura (EMA) znovu reaguje na otevřené dopisy skupiny Doctors for Covid Ethics

28. 07. 2021
Sdílet na Facebooku Tweet

Na konci května zveřejnila Evropská léková agentura odpověď na otevřené dopisy z 1. a 20. dubna 2021 skupiny Doctors for Covid Ethics, ve kterém reaguje na jednotlivá tvrzení. Analýzu prvního otevřeného dopisu této skupiny z února 2021 a odpověď EMA z března 2021 podrobně analyzoval web Manipulátoři.cz. Odpověď EMA je dostupná v angličtině, níže uvádíme český neautorizovaný překlad pro širokou veřejnost. 

koronavirus pink

Potvrzujeme přijetí vašich následných dopisů ze dne 1. a 20. dubna 2021 týkajících se vakcín COVID-19. 

Důrazně odmítáme jakékoli obvinění z nečinnosti a zatajování pravdy. EMA ve skutečnosti poskytuje zvýšenou transparentnost svých regulačních činností týkajících se léčby a vakcín pro COVID-19, nad rámec poskytovaných informací pro jiné léky. V tomto ohledu EMA zveřejňuje klinická data předložená jako součást regulačních postupů pro léky COVID-19, které lze najít na následující stránce.

Kromě toho, že je transparentnější, EMA také běžně komunikuje s veřejností a zdravotnickými pracovníky o všech výsledcích svých hodnocení prostřednictvím specializovaných tiskových zpráv a přímé komunikace zdravotnických pracovníků (direct healthcare professional communications - DHPC) (DHPC ze dne 24. března 2021 týkající se trombotických příhod u přípravku Vaxzevria najdete zde.

EMA proto poskytuje komplexní a nedocenitelné informace na podporu informovaných rozhodnutí o léčbě.

EMA je plně odhodlána při všech svých rozhodnutích sledovat vědecké důkazy. Mobilizuje rozsáhlé zdroje k pečlivému sledování bezpečnosti a hodnocení všech nových informací o všech vakcínách proti COVID-19, jak je uvedeno v příslušných farmakovigilančních plánech.

Pro upřesnění, jakmile je léčivému přípravku uděleno rozhodnutí o registraci regulačním orgánem, již jej nelze považovat za hodnocený přípravek. Aby mohl být léčivý přípravek registrován EU, musí Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) složený z vědeckých odborníků ze všech členských států EU dospět k závěru, že jeho kvalita, bezpečnost a účinnost jsou řádně a dostatečně prokázány.

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci pro vakcíny COVID-19 na základě příznivých vědeckých stanovisek výboru CHMP. Tato stanoviska potvrdila, že vakcíny COVID-19 splňují technické požadavky směrnice 2001/83 / EC vztahující se na všechny léčivé přípravky a ustanovení nařízení (EC) č. 726/2004, která umožňují udělit podmíněné rozhodnutí o registraci na méně komplexních datech, než je obvykle požadováno.

Podmíněné rozhodnutí o registraci lze udělit, jsou-li splněna všechna následující kritéria:

 • poměr přínosů a rizik léku je pozitivní;
 • je pravděpodobné, že žadatel bude schopen po registraci poskytnout komplexní data 
 • lék splňuje nenaplněnou lékařskou potřebu;
 • přínos okamžité dostupnosti léčivého přípravku pro pacienty je větší než riziko spojené se skutečností, že jsou stále zapotřebí další data

Níže naleznete další vysvětlení k bodům, které jste uvedli ve svém dopise ze dne 1. dubna:

        2. “Připouštíte, že “vakcíny” vstupují do krevního oběhu, ale zjevně nemůžete poskytnout žádné kvantitativní údaje”

V naší předchozí odpovědi jsme na základě informací v zprávě EPAR (European public assessment report)  poskytli souhrn kvalitních výsledků výzkumu biodistribuce.

Vezměte prosím na vědomí, že neklinické farmakokinetické studie, jako jsou studie biodistribuce, se obvykle nevyžadují při vývoji a povolování vakcín proti infekčním chorobám (pouze v případě použití nových složení nebo nových pomocných látek). Veškeré studie biologické distribuce, které jsou předloženy jako součást žádosti o registraci, jsou uvedeny v zprávě EPAR. 

Chcete-li získat kvantitativní data, požádejte o přístup k dokumentům týkajícím se jednotlivých zpráv o studiích, které chcete zobrazit.

Další informace naleznete na této webové stránce.

Biodistribuční studie byly provedeny následovně:

 • Pro biodistribuční studii u vakcíny COVID-19 Moderna byla ke stanovení mRNA v různých tkáních použita metoda ,,multiplex branched DNA (bDNA)” s vakcínovou platformou mRNA 1647, což je cytomegalovirus který používá stejnou vakcínovou platformu jako vakcína Moderna (mRNA-1273), 
 • Pro Comirnaty byla provedena studie biodistribuce u myší a potkanů ​​s použitím substitutu lipidových nanopartikulí nukleotidem modifikované mRNA (modRNA) enzymu luciferázy
 • U přípravku Vaxzevria byla po registraci předložena biodistribuční studie s jednou dávkou intramuskulárně u myší (studie 514559)

Byla také provedena studie se stejným platformovým vektorem ChAdOx-1 (virus hepatitidy B) a dvě studie s podobným virovým vektorem (ChAd63) a výsledky jsou kvalitativně shrnuty v zprávě EPAR.

Podobně pro vakcínu COVID-19 Janssen (označovanou také jako Ad26.COV2.S) byl biodistribuční profil její vektorové platformy vyhodnocen u králíků pomocí dvou vakcín na bázi Ad26 kódujících jiné antigeny než protein SARS-CoV-2 S. Výsledky ukazují, že replikačně nekompetentní vektor Ad26 není po intramuskulárním podání široce distribuován.

      2. "Vaše tvrzení, že neklinické studie nenaznačují žádné detekovatelné vstřebávání vakcín do endotelových buněk, postrádá důvěryhodnost. Žádáme vědecké důkazy.“

Nebyly provedeny žádné speciální experimenty in vitro na endoteliálních buňkách, ani nebylo nutné je provádět, protože na základě výsledků studií biodistribuce a toxikologických studií nejsou na úrovni cévního systému žádné známky toxicity.

      3. "U zvířat nemohla být vyloučena autoimunitní reakce, pokud nebyly předem imunologicky připraveny. Požadujeme důkazy, že takové experimenty byly provedeny.“

U žádné z povolených vakcín nebyly hlášeny žádné specifické preklinické modely protilátkami zprostředkovaného zhoršení. Riziko potenciálního onemocnění spojeného s očkováním (VAED - vaccine associated-enhanced disease) však bylo hodnoceno ve studiích na zvířatech pro všechny povolené vakcíny COVID-19. 

V těchto studiích byla zvířata nejprve očkována 1 nebo 2 dávkami vakcíny (podle zamýšleného klinického použití vakcíny) a poté byla experimentálně naočkována dávkou viru SARS-CoV-2, jak je uvedeno v odpovídajících zprávách EPAR (uvedených v odkazech níže).

Například u vakcíny COVID-19 Moderna bylo potenciální riziko horšího primárního onemocnění (v tomto případě COVID 19) vyvolaného vakcínou hodnoceno u myší a primátů imunizovaných vakcínami, měřeno podtřídami protilátek IgG a / nebo cytokiny T- lymfocytů.

V každém zvířecím modelu intramuskulární podání vakcíny v klinicky relevantní dávce (dávkách) prokázalo indukci odpovědi T-lymfocytů zaměřené na Th1 charakterizované interferony nebo interleukiny IFN-g, IL-2 a tumor nekrotizujícím faktorem alfa a navíc T helper lymfocyty produkující interleukin IL21 u primátů. Nebyly zjištěny žádné důkazy o Th2 - řízené odpovědi CD4 + T lymfocytů vyvolané ve vakcinovaných primátech a celkově buňky vylučující Th2 cytokiny (např. interleukiny IL-4, IL-5, IL-13) byly nižší než Th1-řízené T lymfocyty u očkovaných myší, proto se předpokládá, že je toto je výhodné v minimalizaci rizika horšího primárního onemocnění (v tomto případě COVID 19) vyvolaného vakcínou.

Podobně u vakcíny COVID-19 Janssen neklinické studie prováděné na myších a opicích ukázaly indukci imunitní odpovědi vychýlené Th1.

Jak bylo uvedeno výše, výsledky histopatologie ze vzorků dolních a horních cest dýchacích odebraných zvířatům po inokulaci SARS CoV-2 neodhalily žádné známky zvýšené patologie nebo imunotoxicity u očkovaných zvířat ve srovnání s neočkovanou kontrolní skupinou. Na základě dosud dostupných neklinických a klinických dat neexistují žádné důkazy o nepřiměřeném riziku potenciálního onemocnění spojeného s očkováním VAED v souvislosti s vakcínami COVID-19. Kromě toho se nadále generují dlouhodobé údaje o bezpečnosti z probíhajících klinických studií, které budou posouzeny, jakmile budou k dispozici.

Tyto údaje jsou požadovány jako závazky vůči držitelům rozhodnutí o registraci.

I když relativně omezená, dostupná data u jedinců séropozitivních na SARS-COV-2 před očkováním nevykazovaly žádné známky bezpečnostních problémů souvisejících s potenciální autoimunitní reakcí na vakcíny.

Další informace naleznete v hodnotících zprávách EPAR pro příslušné vakcíny, které naleznete zde: 

 • Comirnaty:

Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu)

 • Vaxzevria:

h-5675-par-en (europa.eu)

 • COVID-19 Vaccine Moderna:

COVID-19 Vaccine Moderna, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) (europa.eu)

 • Vakcína COVID-19 Janssen zde:

      4. "S ohledem na věrohodné spojení mezi produkcí S proteinu a vznikem tromboembolických závažných nežádoucích účinků (SAE) požadujeme výsledky stanovení D-dimeru."

V době, kdy byla udělena rozhodnutí o registraci pro vakcíny COVID-19, neklinické a klinické studie nezahrnovaly analýzu D-dimerů, protože nebyly pozorovány žádné kardiovaskulární poruchy, které by takový test odůvodňovaly.

Vzhledem k nedávnému vývoji požádala agentura EMA za účelem posouzení dopadu možné souvislosti mezi očkováním a koagulací čtyři držitele rozhodnutí o registraci, aby poskytli řadu dalších analýz. Například u vakcíny Janssen COVID-19 budou studie vyžadovat laboratorní testy pro posouzení potenciálního antifosfolipidového syndromu vyvolaného vakcínou a aktivace koagulace vyvolané vakcínou (např. lupus antikoagulans, anti-beta 2 glykoprotein, anti-kardiolipin a Ddimery) před a po očkování u nově očkovaných subjektů, tj. provést hodnocení alespoň anti-kardiolipinu lgG a lgM a anti-β2 glykoproteinu 1 IgA, IgG, IgM ve zmrazeném sérovém materiálu před a po první a druhé vakcinaci.

Je důležité říci, že v době, kdy vám byla zaslána naše první sada odpovědí, nebyl dosud prokázán příčinný vztah mezi vzácnými případy neobvyklých krevních sraženin s nízkým počtem krevních destiček a vakcínou Vaxzevria. Výbor pro bezpečnost (PRAC), dospěl dne 7. dubna k závěru, že u přípravku Vaxzevria se může velmi vzácně vyskytnout tromboembolismus spojený s nízkým počtem krevních destiček, včetně trombózy mozkových žilních splavů. Výbor PRAC rovněž dospěl k závěru, že přínosy přípravku Vaxzevria stále převažují nad jeho riziky u dospělých všech věkových skupin.

Kromě toho výbor CHMP dále analyzuje dostupné údaje, aby uvedl riziko těchto velmi vzácných krevních sraženin do kontextu výhod vakcíny pro různé věkové skupiny a různé míry infekce. Jedná se o podporu vnitrostátních orgánů při rozhodování o tom, jak nejlépe používat vakcínu na svém území. Další informace naleznete v publikované tiskové zprávě, která odráží probíhající práci:

Posouzení přínosů a rizik agentury EMA nutně zohledňuje konsensuální pohled na rizika samotné nemoci. Agentura rozhodně nesouhlasí s opakovaným znevažováním těchto rizik ze strany skupiny Doctors for Covid Ethics, což se neopírá o výsledky dříve ani v současnosti pozorované v zemích, kde není pro většinu populace k dispozici žádné očkování.

Pokud jde o žádost o údaje ve vašem dopise ze dne 20. dubna, rádi bychom odpověděli takto:

1. Účinky genové vakcíny na plodnost u žen v plodném věku a u mužů:

Studie reprodukční toxicity byly provedeny na zvířatech jak pro vakcíny mRNA, tak pro vakcíny Vaxzevria a Janssen COVID-19. Ty neprokázaly žádné škodlivé účinky na plodnost a těhotenství ani na vývoj embrya / plodu nebo dítěte. Podrobnosti lze najít v příslušné zprávě EPAR.

K dispozici je omezené množství údajů o použití vakcín COVID-19 u těhotných a / nebo kojících žen nebo od žen, které otěhotněly po podání vakcíny. I když předklinické nálezy o bezpečnosti dosud neindikovaly žádné obavy, riziko nežádoucích účinků na těhotenství u lidí není známo, protože data nejsou v současné době dostatečná k tomu, aby poskytla informace o jakémkoli riziku spojeném s očkováním.

Použití v těhotenství a během kojení je potvrzeno jako chybějící informace v plánech řízení rizik (Risk Management Plans - RMP) všech vakcín COVID-19. Proto bude použití těchto vakcín u těhotných a kojících žen zkoumáno v plánovaných poregistračních studiích bezpečnosti. Další podrobnosti najdete v RMP uvedených níže:

Upozorňujeme, že výbor PRAC vyhodnocuje informace o problémech, které jsou „chybějícími informacemi“ v RMP, prostřednictvím měsíční souhrnné zprávy o bezpečnosti předložené držitelem rozhodnutí o registraci pro každou vakcínu. To zahrnuje události související s těhotenstvím a zejména hlášené těhotenství, u nichž došlo k nepříznivým výsledkům.

Můžeme vás informovat, že až dosud výbor PRAC dospěl k závěru, že po vyhodnocení „chybějících informací“ nebyly identifikovány žádné trendy ani nové bezpečnostní signály a že pečlivé monitorování pokračuje.

Pokud existují konkrétní dokumenty, které byste chtěli získat, požádejte o přístup k těmto dokumentům.

2. Počet kremací a pohřbů lidí zaznamenaných jako zemřelých na COVID-19

To je mimo působnost EMA; proto k tomuto tématu nemáme žádné dokumenty ani informace a nemůžeme je tedy komentovat.

3. Lékařské zdůvodnění prodloužení intervalu mezi dvěma injekcemi Pfizer ze 3 na 12 týdnů

U přípravku Comirnaty oddíl 4.2 souhrnu údajů o přípravku se uvádí: „Doporučuje se podat druhou dávku 3 týdny po první dávce (viz body 4.4 a 5.1)“. V oddíle 5.1 se odkazuje na skutečnost, že „analýzy účinnosti zahrnovaly účastníky, kteří dostali své druhé očkování během 19 až 42 dnů po jejich prvním očkování“.

V současné době společnosti podílející se na vývoji Comirnaty neposkytly žádné důkazy na podporu prodloužení doby mezi dávkami.

Národní plány očkování v EU a rozhodnutí o tom, jak budou vakcíny přidělovány a podávány, nespadají do působnosti EMA a rozhodují o nich zdravotní orgány v každé zemi EU. Členské státy jsou odpovědné za zavedení svých vlastních očkovacích programů a vypracují doprovodné pokyny specifické pro vnitrostátní situaci, které mohou poskytnout další rady ohledně pozdějšího očkování.

4. Směšování a porovnávání různých genových vakcín

V současné době společnosti podílející se na vývoji těchto vakcín neposkytly žádné důkazy na podporu směšování vakcín za účelem imunizace více lidí proti COVID-19.

5.  Zbavení příjemců genově založených vakcín povědomí, které vakcíny obdrželi 

Jedná se o informovaný souhlas, který je řešen na vnitrostátní úrovni. Doporučujeme vám proto, abyste to sledovali na národní úrovni.

Autoři: Přeložili Tomáš Martínek, Lukáš Forýtek, Bára Malíková na základě originálního příspěvku EMA

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Martínek, Lukáš Forýtek, Bára Malíková

Štítky: #covid 19 #koronavirus #očkování #Tomáš Martínek #vakcinace

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.