Komentáře

Komentář Tomáše Martínka: S čím mohou maturanti letos počítat? Zeptal jsem se ministra Plagy

19. 02. 2021 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

S ohledem na nejistotu současných studentů jsem písemně interpeloval ministra školství Roberta Plagu ohledně nastavení letošních maturit a distanční výuky na školách. Zajímal jsem se zejména jakým způsobem hodlá MŠMT zmírnit negativní dopady distanční výuky jak pro letošní maturanty tak obecně pro všechny žáky základních, středních i vysokých škol. Co se maturantů týče, nastínil ministr Plaga, že bude možné, aby se školy ve druhém pololetí zaměřily pouze na předměty související s maturitní zkouškou. Praktickou zkoušku budou moci ředitelé posunout do 27. srpna 2021 s tím, že tento prostor budou moci využít k doplnění praktického vyučování. Otázkou však zůstává, jak se bude celkově vyvíjet epidemická situace. 

maturita

U ostatních žáků poskytuje MŠMT dle ministra Plagy metodickou podporu škol a pedagogů, aby dokázali i ve stávajících podmínkách distanční výuky poskytovat dětem kvalitní vzdělávání, naplňovali očekávané výstupy a rozvíjeli u žáků a studentů potřebné kompetence. Potřebný support poskytuje Národní pedagogický institut ČR a systémové projekty ministerstva - např. webináře a další podpůrné aktivity. Doporučení a webináře vydalo ministerstvo i co se týče výuky na vysokých školách. Ministr Plaga taktéž představuje plán MŠMT vypsat dotační výzvy pro organizátory letních vzdělávacích kempů, jejichž hlavním cílem bude vyrovnávat právě negativní dopady distanční výuky v průběhu školního roku a připravit žáky a studenty na zahájení školního roku 2021/2022. 

Dle průzkumu MŠMT si polovina veřejných vysokých škol vytvořila již v jarních měsících roku 2020 metodické materiály související s distanční výukou a ověřováním výsledků učení a kompetencí na dálku. Tyto podklady sdílela s dalšími školami - ať již vysokými, středními, či základními. Dvě třetiny veřejných vysokých škol rovněž poskytly kapacity svých odborníků i studentů na zajištění výuky na základních a středních školách, pomohly tak překonat řadu problémů nejen školek a škol, ale i rodičů dětí, které školky a školy navštěvují. 

Jaká bude metodika hodnocení?
Ve své interpelaci jsem se dále ministra Plagy dotázal, zda hodlá ministerstvo vydat metodiky nebo doporučení pro úpravu hodnocení maturitních zkoušek. Dle ministra Plagy je model maturitních zkoušek v roce 2021 podrobně legislativně zpracován opatřením obecné povahy. Zároveň je připravována metodika k tomuto opatření, která bude poskytnuta školám, stejně jako chystaný webinář. Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky - z jazyků se bude konat pouze ústní zkouška. Na základě toho budou pravidla pro hodnocení maturitních zkoušet ze strany ministerstva upraveny. 

Studenti jevili velký zájem o to, jak to bude se slovním hodnocením vysvědčení ve vztahu k maturitním ročníkům. Důležitá je v takovém případě možnost maturanta zažádat si i o klasickou verzi maturitního vysvědčení se známkami. Je také otázkou, jak ke slovnímu hodnocení přistoupí vysoké školy. Ministr Plaga poukazuje na školský zákon, kde způsob slovního hodnocení je z pohledu školské legislativy i pedagogické praxe plnohodnotnou variantou klasifikace. Pro účely přijímacího řízení na střední školu je základní škola ze zákona povinna převést slovní hodnocení do klasifikace. Stejně tak je základní nebo střední škola povinna převést slovní hodnocení do klasifikace nebo obráceně klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem. Hodnocení maturitního vysvědčení a vydávání maturitního vysvědčení je pak specifikováno vyhláškou a dle ministra Plagy není důvod stávající pravidla měnit. 

V interpelaci se ptám i na konkrétní podobu maturitní zkoušky, zda bude odlišná nebo bude standardní model maturitní zkoušky zachován. Podle ministerstva budou zachovány didaktické testy s tím, že z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka budou prodlouženy o 10 minut, z matematiky pak o 15 minut. Prodloužení se týká termínů jak v jarním tak v podzimním zkušebním období. Stanoven byl rovněž nový mimořádný termín pro konání didaktických testů společné části v rámci jarního zkušebního období v roce 2021. Přihlášku do něj mohou podat jednak žáci, kteří se z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s touto nemocí nemohli řádného termínu zkoušek účastnit, jednak žáci vybraných zdravotnických a sociálních odborů, kteří byli z distančního vzdělávání po 12. říjmu 2020  omluveni, byla jim nařízena pracovní povinnost ve zdravotnických a sociálních institucích (odpracovali tam minimálně 160 hodin) a kteří u řádného termínu didaktických testů neuspěli. Tito žáci budou mít na vykonání maturitní zkoušky o jeden pokus navíc, takže místo dvou opravných pokusů budou mít opravné pokusy tři, včetně zmíněného mimořádného termínu. U profilových zkoušek může ředitel školy změnit formu, zadání či hodnocení praktické zkoušky, např. místo praktické zkoušky stanovit vykonání maturitní práce s obhajobou nebo písemné zkoušky. Prodlužuje se období konání maturitních zkoušek do 25. června 2021, v případě praktické zkoušky do 27. srpna 2021. Žáci závěrečných ročníků a žáci, kteří maturovali v řádném termínu nemusejí konat písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a to ani v žádném z následujících opravných či náhradních termínů. Ministr Plaga dále uvedl, že samotný koncept maturitních zkoušek pro rok 2021 je zpracován v souladu s nastavením 5. stupně Protiepidemického systému ČR (pes) pro oblast školství. 

Problematická distanční výuka
Dále jsem se ve své interpelaci zabýval situací, kdy je žákům z technických důvodů znemožněna nebo ztížena distanční výuka. K takové situaci může dojít např. pokud žák doma nemá internetové připojení nebo nevlastní techniku potřebnou pro online výuku a to napříč stupni škol. Zajímalo mě, jak MŠMT na takové případy reaguje. V odpovědi ministr Plaga konstatuje, že základní školy obdržely prostředky na nákup IT a vybavení k zapůjčení žákům, mobilní operátoři poskytovali bezplatná data a ICT koordinátoři a pracovníci Národního pedagogického institutu ČR pomáhali konkrétním školám při nastavování funkčního systému distanční online výuky. Dále školy obdržely metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem ve školním roce 2020/2021. Vysoké školy pak byly na přechod na distanční výuku lépe připraveny, protože disponovaly mnohem častěji potřebnou výpočetní technikou již v době před začátkem pandemie. Stejně tak i studenti vysokých škol byly, dle ministerstva, v drtivé většině případů vybaveni potřebnou technikou. Studentům, kteří se s problémy nedostatečného technického vybavení potýkaly nabízely vysoké školy různé formy pomoci, např. zapůjčení potřebné techniky. Řada vysokých škol pak věnovala nepotřebnou výpočetní techniku dětem z nižších stupňů vzdělávací soustavy, jejichž rodiče jim nemohli z důvodu nepříznivé finanční situace zajistit přístup k počítači a internetu. 

Zajímalo mě také, jakým způsobem zajistí ministerstvo férovost přijímacích zkoušek na VŠ v případě, že vysoká škola přihlíží k průměru známek žáků. Letošní maturanti tak mají náročnější podmínky, navíc mnozí mají slovní hodnocení pololetního vysvědčení a je otázkou, jak s přijímacím řízení stanoví průměr známek. Ministerstvo ujistilo, že v případě slovního hodnocení má škola povinnost toto hodnocení převést pro účely přijímacího řízení do klasifikace. V tomto ohledu tak problém není. Nastavení podmínek pro přijetí ke studiu a rozhodování v přijímacím řízení náleží do samosprávné působnosti vysokých škol, respektive fakult. Ministerstvo nemá zákonné zmocnění do této oblasti zasahovat. Doporučuji tedy všem maturantům kontrolovat podmínky přijetí na oficiálních internetových stránkách dané vysoké školy či fakulty. 

S ohledem na mnoho neuskutečněných vyučovacích hodin vyvstává logická otázka, jak hodlá ministerstvo zajistit výuku neprobrané látky, případně jak zajistí nezahrnutí neprobrané látky v maturitních zkouškách. Ministr plaga upřesňuje, že přednostní snahou ministerstva je, aby byly výukou naplněny rámcové, případně i školní vzdělávací programy. Ve druhém pololetí proto bude u závěrečných ročníků možné zcela zaměřit výuku na maturitní předměty a praktické vyučování. Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) navíc letos prověřovalo strukturu testů tak, aby se v didaktických testech vyskytovalo minimum otázek z učiva, které spadá do období, kdy byla výuka narušena. Vzhledem k tomu, že výluka ve školách byla rozdílná, bylo dále přistoupeno k tomu, že test bude následně ještě validován. Kdyby výsledky naznačovaly, že některá z otázek nebyla většinově odučena, validační komise bude mít možnost k tomuto faktu přihlédnout. 

Plán ministerstva jak řešit duševní stav studentů během pandemie
Nakonec jsem se ministra Plagy dotázal, jak hodlá ministerstvo reagovat na zhoršující se psychický stav studentů, např. v rámci pedagogicko-psychologického poradenství. Ministr Plaga upozorňuje na důležitou roli primární prevence rizikových jevů. Během vzdělávání na dálku to však není možné. Ministerstvo tedy doporučuje realizaci programů primární prevence rizikového chování online formou s využitím zejména třídnických hodin a dalších společných online setkání učitele s žáky. MŠMT doporučuje školám věnovat pozornost všeobecné primární prevenci se zaměřením zvláště na zdravý životní styl, duševní hygienu, posilování pozitivních a bezpečných vrstevnických kontaktů a režimových prvků během dne i týdne. Za důležité považuje ministersvo i prevenci ohledně nadměrného a nebezpečného používání internetu (např. nevhodné sociální sítě a hry, nebezpečí kyberšikany a šikany, sexuální predátorství, ad.). Ministerstvo pro tuto oblast dynamicky se rozvíjejících hrozeb vytváří mapu disponibilních preventivních programů, a to s expertní garancí jejich kvality. Školy se dle ministerstva také mohou obracet se žádostí o poskytnutí online programů a aktivit primární prevence rizikového chování a metodickou podporou na školská poradenská zařízení - pedagogicko-psychologické poradny či střediska výchovné péče. Významnou koordinační a metodickou roli sehrává v tomto období školní metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli. Školy, kde působí školní psycholog poskytují v případě potřeby žákům psychologické poradenství. Online konzultace pak poskytují školám i pedagogicko-psychologické poradny. 

Věřím, že se podaří zajistit brzký návrat žáků do škol, zejména těch, kteří budou už letos absolvovat maturitní nebo přijímací zkoušky. Doufám, že podmínky budou nastaveny férově a s ohledem na obtížnou situaci žáků. Taktéž věřím, že jak ministerstvo školství, tak jednotlivé vysoké školy budou k žákům přistupovat se shovívavostí a ve svých nárocích již tak těžké podmínky žáků zohlední. 

Důležitým bodem návratu studentů bude pravděpodobně testování, které musí být zajištěno tak, aby nebylo studentům nepříjemné. V Rakousku se již používá testování pouze z přední části nosu, kdy již odběr není ani nepříjemný - natož bolestivý. V jiných zemích se poté používají i testy přes žvýkačky, vykloktání či odplivnutí.  Testování může pomoci odhalit ty, kteří by mohli být nakaženi nemocí Covid-19. Ti by se v případě pozitivního testu odebrali na PCR test pro ověření. Díky tomu se může omezit riziko šíření nákazy. V případě testování na školách, firmách i jinde předpokládám, že již budou použity testy, které nejsou ani nepříjemné. Pro školy se nyní připravují testy, kdy se odebírá vzorek pouze ze špičky nosu, aby to nebylo školákům nepříjemné. Testování by mohlo výrazně pomoci proti šíření koronavirové nákazy, kdy nyní bohužel patříme mezi nejhorší na světě. Díky tomu by se mohlo snížit riziko zahlcení zdravotního systému těžkými průběhy onemocnění a současně pozvolně uvolnit opatření, která negativně zatěžují život občanů i ekonomiku.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Martínek

Štítky: #interpelace #koronavirus #Ministerstvo školství #pandemie #školství #Tomáš Martínek

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.