Odborně

Manuál pro členy okrskových volebních komisí

10. 04. 2019 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Stejně jako v předchozích volbách jsme pro vás, členy okrskových volebních komisí, připravili stručný manuál. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Chceme, aby členové volebních komisí delegovaní Piráty přispěli k hladkému a bezproblémovému průběhu voleb. Náš manuál, na základě dosud získaných zkušeností a poznatků, shrnuje to, co můžete jako členové komise o volebním víkendu očekávat.
 

Okrskové volební komise

Kdy se to odehraje a co za to dostanu?

 • Volby do Evropského parlamentu se budou v České republice konat v pátek 24. května a v sobotu 25. května 2019.
  • 24. 5. 2019 budou volby probíhat od 14:00 do 22:00
  • 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00
 • Každému členovi okrskové volební komise (dále jen „OVK“) náleží odměna za výkon funkce:
  • Pro člena je základní sazba odměny 1800 Kč
  • Pro místopředsedu OVK 2100 Kč
  • Pro předsedu OVK 2200 Kč
  • Máte-li nárok na slevu na dani (např. jako student, či osoba pobírající starobní důchod nemající jiný výdělek), pak si nezapomeňte na úřadě podepsat prohlášení poplatníka o dani z příjmů (tzv. „růžový papír“). Buďto se přímo zkontaktujte s příslušným pracovníkem úřadu, popř. to většinou lze podepsat též na první schůzi OVK, která se bude konat cca 3 týdny před samotnými volbami. Pokud tak neučiníte a budete chtít uplatnit slevu na dani, museli byste následně podat daňové přiznání.
  • Nebudete-li se bez řádné omluvy účastnit části zasedání OVK (první převážně výukové zasedání se musí konat minimálně 21 dní přede dnem voleb), pak Vám bude odměna poměrně zkrácena. Nebudete-li v den voleb vykonávat práci člena volební komise déle než 2 hodiny, pak Vám členství v OVK zaniká ze zákona a nárok budete mít jen na poměrnou část odměny.
 • Při výpočtu poměrné části odměny se zohledňuje celková doba zasedání OVK, tj. neúčastnili-li byste se třeba celého druhého dne voleb, pak dle náročnosti sčítání můžete přijít až o polovinu odměny.
 • Člen OVK v zaměstnaneckém či obdobném poměru (např. služební poměr v rámci státní služby, Policie ČR, atd.) má nárok na pracovní (resp. služební) volno v nezbytně nutném rozsahu a náhradu mzdy (resp. platu) ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Tj. zaměstnavatel nemá právo zaměstnanci uvolněnému pro výkon funkce člena OVK krátit mzdu (resp. plat) za dobu, kterou zameškal z tohoto důvodu v práci.
 • Členovi OVK, který je výdělečně činný, ale není v pracovním poměru, či v poměru obdobnému pracovnímu poměru (např. OSVČ) náleží paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu (max. 340 Kč za den).

 

Kdo nemůže být členem OVK?

 • Členem OVK nemohou být:
  • osoby mladší 18 let,
  • osoby u nichž nastala překážka výkonu volebního práva (zejména omezení ve svéprávnosti),
  • kandidáti pro volby do Evropského parlamentu

 

Z koho se skládá OVK?

 • Členové OVK:
  • Předseda a místopředseda
   • Funkce předsedy i místopředsedy OVK se dle zákona mají na prvním zasedání losovat mezi členy OVK. Žádný člen​ nemůže být nucen vykonávat funkci předsedy či místopředsedy, tudíž je možné se losování nezúčastnit. Tento postup doporučujeme, pokud jste v OVK poprvé. Nastane-li situace, kdy se prvního zasedání nezúčastní všichni členové komise, je i přesto losování uskutečněno a je platné.
   • Předseda vykonává určité úkony spojené s průběhem voleb (např. zahajuje hlasování, přerušuje hlasování, ukončuje hlasování, vyzvedává od úřadu materiály nutné pro průběh voleb – urny, lístky, atd.). Předseda odpovídá za pořádek ve volební místnosti a v jejím okolí.
   • Předseda kontroluje správnost sčítání hlasů (zpravidla též organizuje samotné sčítání), po úspěšném sečtení hlasů předává úřadu zápis o průběhu a výsledku hlasování.
   • Místopředseda zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti, jinak vykonává působnost předsedy v předsedou určeném rozsahu (je možné i nevymezení žádného rozsahu).
  • Člen
   • Členem OVK jsou všichni ostatní členové OVK delegovaní volebními stranami, případně jmenovaní starostou obce/města/MČ.
 • Zapisovatel
  • Zapisovatelem je úředník jmenovaný starostou. Jako takový pořizuje zápisy z jednání OVK. Má jen poradní hlas.

 

Co se ode mě bude očekávat?

 • Úkoly OVK spočívají ve dvou hlavních oblastech:
  • Zajišťování a dozor nad průběhem hlasování
   • Povinností každého člena OVK je být přítomný hlasování (mimo předem domluvené absence).
   • V praxi sedí všichni členové OVK u stolů poskládaných dle specifik dané místnosti tak, aby byl každému voliči umožněn snadný přístup k členovi OVK s příslušným archem s abecedně seřazeným výpisem ze stálého seznamu voličů, na jehož základě se zjišťuje příslušnost k danému volebnímu okrsku.
   • V případě cizinců (pouze z členských zemí EU), kteří v ČR ještě nevolili, je nutné, aby se do 14. 4. 2019 nahlásili na příslušném úřadě a nechali se zapsat do dodatku stálého seznamu voličů.
   • V hlasovací místnosti a v jejím bezprostředním okolí je ze zákona zakázána volební agitace. Bude-li se v hlasovací místnosti či okolo snažit volič zdržovat déle, než je bezpodmínečně nutné, resp. vykonává-li nějakou politickou agitaci (např. rozdávání letáků, postávání se stánkem, atd.), uvědomte svého předsedu OVK, popř. danou osobu taktně vykažte.
   • Zákaz volební agitace v hlasovací místnosti a v jejím bezprostředním okolí se týká též členů OVK. Proto si s sebou do volební místnosti neberte žádné viditelné politické symboly jako jsou kupříkladu pirátské placky či pirátská trička. Pokud naopak uvidíte, že jiný člen OVK takový předmět má, upozorněte jej, že jedná v rozporu se zákonem a uvědomte předsedu dané OVK.
   • Samotný výkon hlasování v praxi:
    • Příslušný člen OVK zkontroluje občanský průkaz (či cestovní pas) voliče, kterého si poznamená na svém archu (standardně se křížkuje nebo kroužkuje, dle domluvy v dané OVK).
    • Příslušný člen OVK předá voliči obálku a hlasovací lístky, nemá-li volič hlasovací lístky vlastní.
    • Příslušný člen OVK instruuje voliče, aby se vydal za plentu upravit hlasovací lístek. Pokud volič již má hlasovací lístek upravený z domova, pak se formálně musí za plentou alespoň projít, ideálně za ní vložit hlasovací lístek do obálky.
     • Pozor, za plentou se z důvodu tajnosti volby v žádném okamžiku nesmí nacházet více než jeden volič! Výjimkou jsou osoby se zdravotním postižením, kterým může při vyplnění hlasovacích lístků a vhození obálky do urny asistovat jiný volič, nikdy ale člen OVK.
     • Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat (přede dnem voleb úřad obce/města/MČ, v den voleb přímo svou příslušnou OVK) o umožnění volby mimo hlasovací místnost (tj. doma). V takovém případě se do bydliště daného voliče vydají 2 členové OVKpřenosnou urnou, obálkou a hlasovacími lístky. Pozor, i v případě takovéto volby si mají členové OVK počínat tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
    • Potřebuje-li volič pomoci s úpravou hlasovacího lístku, pak mu jako členové OVK můžete vysvětlit možnosti úpravy hlasovacího lístku, ovšem nikdy mu neraďte, koho volit, resp. nepoužívejte jako příklady konkrétní kandidáty.
     • Techniky úpravy hlasovacích lístků jsou následující:
      • Volič vybere pouze listek volební strany, ale nekroužkuje kandidáty, v tom případě dostává strana hlas, ale pořadí kandidátů se nemění.
      • Volič vybere stranu a v ní zakroužuje jednoho nebo dva kandidáti. Preferenční hlasy mohou změnit pořadí kandidátky a zvýšit tak šance kandidáta na zvolení.
      • Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, volební lístek je platný, ale nepočítají se preferenční hlasy.
      • Upravený hlasovací lístek volič vkládá do úřední obálky a vhazuje do urny. Obálka se nezalepuje.
   • V průběhu voleb je možné, že vaši OVK přijdou zkontrolovat zaměstnanci Českého statistického úřadu, zaměstnanci příslušné obce, členové Státní volební komise, nebo osoby, kterým Státní volební komise vydala povolení (tzn. zahraniční pozorovatelé). Tyto osoby mohou být též přítomny sčítání hlasů OVK. Pokud k vám přijdou, vždy chtějte vidět průkazku zaměstnance, popř. osvědčení od Státní volební komise, pro jistotu telefonujte na úřad, zda jejich návštěvu eviduje.
   • Během hlasování můžete jiným členům OVK, médiím, či veřejnosti sdělovat pouze, jaká je momentální volební účast ve vaší OVK. Nikdy nesdělujte, které konkrétní osoby již byly hlasovat, případně v průběhu sčítání nesdělujte aktuální výsledky.
   • Koncem prvního dne (tj. v pátek ve 22:00) zalepuje předseda OVK všechny urny (vždy zalepí a podepíše se přes samolepku). Analogicky tomuto se též zapečetí dveře po jejich uzamčení. Následující den ráno (tj. v sobotu v 8:00) předseda OVK odpečetí dveře i všechny urny, a zahájí hlasování.
   • Během hlasování je velice vhodné mít přehled o tom, kolik obálek bylo celkově na začátku hlasování, kolik bylo odevzdáno členům OVK a zda u každého člena odpovídá počet obdržených resp. odevzdaných obálek na počet voličů.
   • POZOR Nedodrží-li se toto, hrozí jednak chyby v hlasování (v urně bude více obálek než počet voličů), dále též hrozí možnost ovlivnění voleb (komisař v nestřeženém okamžiku vhodí do urny pár obálek s hlasovacími lístky). Tím se poté výrazně prodlužuje sčítání, protože dochází k opakovanému přepočítávání s následným závěrem, že holt se někde stala chyba.
    • Nebudou-li chtít ostatní členové OVK se tomuto podrobit, navrhněte případně, že budete mít všechny obálky u sebe, a budete je kontrolovaně distribuovat. Samozřejmě doporučuji se před organizací věcí v OVK domluvit s předsedou OVK na postupu.
  • Sčítání hlasů a vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování:
   • Po ukončení hlasování OVK vysype obsah všech uren dohromady (nutno všechny obálky sesypat dohromady, kdyby se otevíraly postupně, byla by ohrožena tajnost hlasování v případě osob, u kterých byla využita přenosná urna).
   • Následně členové OVK vybírají lístky z obálek. Toto je velice vhodné dělat ve dvou tak, že jeden obálku vysypává, zatímco druhý kontroluje, že je v obálce pouze jeden lístek.
   • POZOR Dojde-li zde k přehlédnutí, že v některé obálce bylo vícero lístků, může být při závěrečném sčítání problém s počtem odevzdaných hlasů!
   • Následuje samotné třídění hlasovacích lístků (obvykle dle volební strany), a ruční projití všech hlasovacích lístků OVK – zde je nutné si poznamenávat na vlastní papír, která strana resp. který kandidát dostal kolik hlasů (v žádném případě si nic nepoznamenávejte na samotné hlasovací lístky, pokud někdo čmárá po hlasovacích lístcích, upozorněte jej, ať tak nečiní, resp. upozorněte předsedu OVK).
    • Hlasy jsou neplatné:
     • Nebyly-li vhozeny do urny v obálce (takové již v tomto bodě hlaste jako neplatné).
     • Je-li v obálce dva nebo více lístků vydaných pro stejné volby
     • Je-li hlasovací lístek přetržený (nejen natržený, lístek musí být zcela přetržený).
    • I zde je vhodné pracovat ve dvojicích. Pro případ, že by jedna dvojice některé straně účelově přidávala nebo ubírala hlasy, je vhodné práci po každé dvojici jinou dvojicí překontrolovat.
   • Do 48 hodin před zahájením voleb se může jakýkoliv kandidát vzdát písemně kandidatury (příp. může být zbaven kandidatury zmocněncem dané strany).
    • Stane-li se tak, pak budete v materiálech mít úřední oznámení, že daný kandidát nekandiduje, které máte povinnost vyvěsit v hlasovací místnosti.
    • POZOR Stane-li se tak, pak si během sčítání musíte dát pozor, abyste danému kandidátovi náhodou nepřičítali hlasy!
   • Po sečtení hlasů OVK vyplní data o hlasování do počítače zapisovatele, načež zapisovatel vytiskne zápis o průběhu a výsledku hlasování. Tento zápis musí podepsat každý člen OVK, budete-li mít podezření během voleb, že jiní členové OVK ovlivňují volby, pak můžete ostatním členům pohrozit nepodepsáním tohoto zápisu, resp. upozorněním, že úmyslně nesprávné sečtení výsledků voleb je dle trestního zákoníku přečinem, za které hrozí až 3 roky trestu odnětí svobody.

Možné problémy a jejich řešení (pro shrnutí)

 • Zapisovatel či někteří členové OVK chtějí rychle domů a ženou sčítání kupředu (třebas tím, že jednotlivé úkony se nečiní po dvojicích, členové nechtějí procházet celé hlasovací lístky, atd.).
  • Problém: Nepozorná a uspěchaná práce OVK během sčítání hrozí vyšší chybovostí, což se projeví jednak materiálně chybným sečtením výsledků voleb, jakož i dramatickým prodloužením doby sčítání, jelikož posléze bude složité se dobrat případných chyb jinak než celkovým přepočtením výsledků.
  • Řešení: Apelujte na předsedu OVK, aby stanovil ostatním členům a zapisovateli závazný postup sčítání, popř. vyhrožujte, že nepodepíšete zápis o průběhu a výsledku hlasování.
 • Někdo nalepí či vyvěsí v bezprostředním okolí volební místnosti (třeba na dveře do dané školy, kterými musí každý volič projít) propagační materiály určité volební strany
  • Problém: Volební agitace ve volební místnosti či v jejím bezprostředním okolí je zakázána.
  • Řešení: Uvědomte předsedu OVK. Pokud nic neudělá, běžte inkriminované samolepky strhnout a vyhodit, jiné materiály (např. vlajky či plachty) sundejte, uschovejte ve volební místnosti na místě, kde nebudou vidět, a uvědomte příslušného zaměstnance úřadu (zapisovatel bude mít telefonní číslo na příslušné osoby). Přijde-li si zástupce dané politické strany pro daný materiál, pak mu jej vydejte s upozorněním, ať daný materiál na daném místě více nevystavuje.
 • Člen OVK agituje v hlasovací místnosti (postačí placky či tričko s logem politické strany)
  • Problém: Agitace ve volební místnosti a v jejím okolí je zakázána členům OVK stejně jako jiným občanům.
  • Řešení: Upozornit člena OVK na jeho protiprávní jednání, v případě neuposlechnutí uvědomit předsedu OVK. Odmítá-li kdokoliv s věcí něco dělat, pak pohrozte nepodepsáním zápisu o průběhu a výsledku hlasování.
 • Do OVK přišli cizí lidé, kteří si nárokují právo býti přítomni sčítání.
  • Problém: V hlasovací místnosti během sčítání mohou být přítomni pouze zaměstnanci Českého statistického úřadu, příslušné obce, členové Státní volební komise a osoby s povolením od Státní volební komise (tj. zahraniční pozorovatelé).
  • Řešení: Po každé takové osobě chtějte bezpodmínečně vidět její služební průkazku, popř. úřední povolení od Státní volební komise. Pro jistotu též volejte příslušné osobě na úřadu MČ (zapisovatel bude vědět), zda k tomu nemají další informace.
 • Předseda OVK je neschopný, nemá sčítání pod kontrolou, „staré harcovnice v OVK“ mají pré.
  • Problém: Anarchie v OVK je dobrým receptem k chybám v rámci sčítání, případně k umnému zatajení případných manipulací. Někteří (převážně starší) členové OVK též mají svou vlastní rutinu, která může sice být pro řádný výkon sčítání zcela nevhodná, nicméně „oni to tak přece dělají pořád“. Není-li předseda schopen proti tomuto účinně postupovat, je základ pro solidní oheň na střeše postaven.
  • Řešení: Promluvte si s předsedou mezi čtyřma očima (autoritě rozhodně nepomáhá náhodný výrok typu „předsedo, proč tu toleruješ takový bordel“), zda je s věcí schopen něco dělat. Není-li, přiberte místopředsedu a postup opakujte. Není-li tento postup z jakéhokoliv důvodu možný, obraťte se k ostatním členům OVK, vysvětlete jim, v čem je jejich postup vadný, a požadujte nápravu, nestane-li se, pohrozte nepodepsáním zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

 

Důležité! Nemáte povinnost podepsat zápis o průběhu a výsledku hlasování! Stane-li se cokoliv, co ve Vašich očích snižuje důvěryhodnost průběhu voleb či sčítání, odepřete podepsat zmíněný zápis a uveďte důvod pro odepření Vašeho podpisu v samostatné příloze k zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Je to Vaše zákonné právo!

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #celostátní #eurovolby #Evropská unie #Evropské volby #okrskové volební komise

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.