Archiv

Piráti a povinné předškolní vzdělávání

19. 09. 2017 | 54 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Novela školského zákona zavedla od září 2017 povinné předškolní vzdělávání. Rodiče musí povinně zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách a musí i omlouvat jeho nepřítomnost jako na základce. Zastáváme návrat k předchozí verzi zákona, tedy zrušení všech paragrafů, které se týkají povinného předškolního vzdělávání. Je to přílišný zásah do autonomie rodin. Zároveň chceme mateřským školám umožnit, aby mohly kvalitní učitelky a učitele patřičně zaplatit. V debatě o smyslu, cílech a formách vzdělávání budou pro nás klíčové zájmy dítěte a jeho rozvoj. Sociální vyloučení některých dětí chceme řešit podporou terénní sociální práce s rodinami, ne plošnými opatřeními.

predskolni-vzdelavani.jpg

Proč prosadila současná vláda povinný rok předškolního vzdělávání? Existují dva možné cíle, ke kterým má tato povinnost směřovat: včasné zachycení dětí ze sociálně slabých rodin a zmenšení počtu odkladů nástupu do školy. Podle nás ani v jednom případě nešlo o účinný nástroj, protože...

  • Pokud bylo důvodem zavedení podchycení vzdělávání dětí z ohrožených rodin, který jsou v populaci jednotky procent, pak je chybné nastavit tuto povinnost všem. A když už jsou rodiny ohrožené, pak je úplný nesmysl ohrozit je ještě víc stíháním za přestupek při nesplnění této péče s pokutou až 5000 Kč. Takový postup pravděpodobně vychází z pocitu předkladatelů, že sociální vyloučení vzniká nedostatkem disciplíny a vůle k začlenění. Vezmeme-li v úvahu hmotné důvody, z kterých nebyly děti z těchto rodin do školky posílané, pak pokuta daleko pravděpodobněji znamená hrozbu dalších dluhů navíc k těm, kterým právě tyto rodiny už často čelí.
  • Pokud byly motivem příliš rozšířené žádosti o odklad nástupu do školy, pak se nabízí otázky, proč jich je tolik (dlouhodobě kolem 20 %) a čemu to škodí. Proč má být žádoucí stav nástupu pro všechny stejně? Abychom měli věkově stejnorodější třídy? Abychom lépe zapadli mezi ostatní evropské země[1]? Abychom snad ušetřili [2]? Co to má co dělat s kvalitou a/nebo přívětivostí vzdělávání pro jednotlivé děti, které se jedno od druhého ohromně liší?

Podle našeho názoru je je zavedení povinného předškolního roku v konečném důsledku hlavně další zbytečný zásah státu do soukromí a rodinného života občanů a přílišné popření individuálního vývoje dětí. Řešením ani jednoho z uvedených “problémů” není naložit všem rodičům novou povinnost a trestat je, pokud se z různých důvodů nepodrobí. Je-li procento odkladů opravdu podstatně vyšší než odpovídá schopnostem dětí v každém ročníku, hledejme způsoby, jak zájem o vzdělávání ve škole pozitivně motivovat. Represe (jak pokuty, tak hlášení na OSPOD při neomluvených absencích) jenom přinášejí komplikace rodinám, které před zavedením povinného schématu mateřské školy rády využívaly.

Nástin řešení od Pirátů

Jak si Piráti představují přiměřený postup státu v oblasti předškolního vzdělávání? Nejsme příznivci represivních zásahů státu do života lidí a “povinné předškolní vzdělávání” chceme co nejdříve úplně zrušit.

Rodinám, jejichž děti do mateřských škol nechodí kvůli hmotné situaci a/nebo sociálnímu vyloučení, je lepší pomoci podporou terénních sociálních pracovníků, komunitních center a nízkoprahových klubů. Taková podpora je cílená, neomezuje svobody populace, která ji nepotřebuje, a hlavně umožňuje otázku předškolního vzdělávání dětí řešit s ohledem na konkrétní situaci rodiny. I v tomto případě je třeba upřednostnit odbornou pomoc před represí.

Jako celý systém, i předškolní vzdělávání potřebuje revizi a otevřenou debatu o smyslu, cílech a formách. V této debatě budeme jednoznačně zastávat vzdělávání různorodé, vzdělávání jako prostředek k emancipaci a kompetentnosti budoucích dospělých a jako cestu k občansky a informačně gramotné společnosti. Potřebujeme i mateřským školám umožnit, aby získávaly více kvalitních učitelů/učitelek a mohly je patřičně zaplatit. Pak budou moci mateřské školy rozšířit podporu a předškolní poradenství rodinám.

I bez povinnosti bude ve školkách hodně dětí už od nižšího věku z iniciativy rodičů. My za nejlepší zákonnou úpravu týkající se předškolního vzdělávání považujeme návrat k předchozímu stavu, tedy zrušení všech paragrafů, které se povinného předškolního vzdělávání týkají. Neobáváme se, že odstraněním pojmu „povinné předškolní vzdělávání“ z legislativy snad dojde k legalizaci zanedbávání rozvoje schopností a dovedností předškolních dětí ze strany rodiny. Ostatní stávající legislativa přece uzákoňuje povinnost rodičů, resp. zákonných zástupců, zajistit dítěti odpovídající péči, a to péči komplexní, odpovídající nejlepším zájmům dítěte. Všestranný rozvoj dítěte znamená samozřejmě i jeho vzdělávání přiměřené věku a individuálním potřebám. Pro podporu dětí ze sociálně slabých rodin je smysluplnější, než draze a složitě vymáhat zákonnou povinnost, investovat do podpory terénních pracovníků a komunitních center, která jsou na ně zaměřená a umí jim individuálně pomoci.

Závěrem trochu obecněji

Obáváme se, že v přípravě a prosazení povinného předškolního vzdělávání jde o dnes tolik častou snahu všechny aspekty života svázat nějakým paragrafem. My jsme naopak přesvědčeni, že čím dál komplikovanější pravidla vedou k přílišnému zužování manévrovacího prostoru v růstu “zeleného stromu života” a stále častěji pak k odporu člověka k jejich dodržování.

Chceme ve všech ohledech stavět vzdělávání na svobodě volby a na hledisku zájmu dětí samotných. Jsme přesvědčeni, že neexistuje jeden správný způsob vzdělávání vhodný pro všechny, a proto prosazujeme svobodnou volbu vzdělávací cesty.

_______

Poznámky:

[1] http://www.ceskaskola.cz/2015/10/zavedeni-povinneho-roku-predskolniho.html

[2] http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=6644 Ovšem při nákladech toho roku docházky do MŠ zdarma (nepočítaje v to obědy a volitelné aktivity) a nákladech na vymáhání té povinnosti a pokut na rodičích pochybujeme, že má stávající řešení jakékoli ekonomické výhody.

Zdroje:

http://kudyvedecesta.cz/

http://www.ceskaskola.cz/2015/10/zavedeni-povinneho-roku-predskolniho.html

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=6644

 

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Daniel Mazur, Lydie Bartošová

Štítky: #Daniel Mazur #Lydie Bartošová #předškolní vzdělávání #školství #vzdělávání

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.