Archiv

Chceme spravedlnost pro všechny ještě v tomto století

18. 07. 2017 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Zajištění spravedlnosti je jednou ze základních funkcí státu. Důvěra občanů ve stát a jeho legitimitu je do určité míry závislá právě na fungování justice a její schopnosti řešit rychle a efektivně soukromé spory obyvatel země a spravedlivě potrestat zločince páchající trestné činy. Ne náhodou je název odpovědného ministerstva nikoliv ministerstvo soudů nebo ministerstvo státní žaloby, ale právě ministerstvo spravedlnosti. Piráti jsou si této základní funkce státu vědomi, a proto usilují o napravení dlouhodobých nemocí jednotlivých částí české justice a pokračování tam, kde se již podařilo postoupit dobrým směrem.

Spravedlnost logo

Chceme efektivní a rychlou justici, která slouží spravedlnosti, nikoliv formalitám, nebo dokonce ochraně zločinců pomocí právních kliček. Program Pirátů se zaměřuje na oblasti, které trápí jak profesionály pohybující se v české justici, tak obyčejné lidi stojící mimo.

Rychlejší přístup ke spravedlnosti

 • Chceme předvídatelná rozhodnutí justice. Rozhodování stejných sporů stejně je základním pravidlem soudnictví v demokratickém právním státě a celá soudní soustava završená Nejvyššími soudy a Ústavním soudem slouží tomu, aby docházelo ke sjednocování judikatury a utvrzování právní jistoty. Pod předvídatelností ale chápeme rovněž předvídatelnost jednotlivého soudního rozhodnutí. Soud musí vést řízení transparentně a provést strany soudním řízením tak, aby pro ně rozhodnutí bylo srozumitelné a odpovídalo požadavkům na průhledné a spravedlivé rozhodování. Transparentní řízení sníží procento odvolání, pokud strany sporu nebudou mít pocit, že rozhodování je na hony vzdáleno realitě. Dojde tak nejen ke zkvalitnění rozhodování, ale také ke zrychlení justice.
 • Chceme řešení situace dlužníků a zamezení pádu do dluhové pasti. Vymáhání práva je jednou z funkcí státu a je na něm, aby zajistil jeho fungování a výkon v souladu se zákony. Je nepřijatelné, aby stát náklady své neschopnosti zajistit zákonné vymáhání přenášel na věřitele nebo dlužníky. Piráti podporují svobodu každého z nás, ale se svobodou přichází také díl odpovědnosti. Exekuce má sloužit k vymožení vykonatelných soudních rozsudků, nikoliv k šikaně nebo dokonce dalšímu ožebračování dlužníků. Změnou zákonů chceme zamezit neomezenému výběru exekutorů a sjednocení exekucí k jednomu exekutorovi. Cílem je usnadnit komunikaci dlužníka s exekutorem a snadnější a rychlejší uspokojení věřitelů.
 • Stát má podporovat základní právní poradenství v oblasti oddlužení pro nemajetné občany. Hradit se mají skutečné dluhy, a ne často horentní úroky a smluvní pokuty, které vyhánějí původně malé částky do astronomických výšin. Velký důraz klademe na prevenci – již dnes by byla úprava oddlužení poměrně dostatečná, kdyby lidé reálně zvážili své příjmy a možnosti a vstoupili do režimu oddlužení včas. Prevence je pro stát řádově levnější řešení než následné řešení úpadku a kvalita života ušetřeného pádu do dluhové pasti je nesrovnatelná.
 • Zjednodušíme soudní soustavu a postoupíme v digitalizaci justice. Piráti razí heslo: „Obíhat musí data a ne lidé“ i v oblasti spravedlnosti. Rozšíříme judikáty dostupné na internetu a další online služby. Přestože většina podání stran v civilním soudním řízení je dnes činěna elektronicky, stále nefunguje elektronický soudní spis a strany nebo soudy si musí při zjišťování obsahu spisu vyžádat jeho fyzickou podobu. Elektronický soudní spis ušetří čas i peníze a zefektivní justici.
 • Budeme prosazovat zjednodušení soudní soustavy na tři stupně a revizi územní působnosti jednotlivých soudů ve spolupráci s odborníky z praxe. Špičky soudnictví opakovaně kritizují čtyřstupňovou soudní soustavu, která již neodpovídá ani územnímu rozdělení České republiky ani požadavkům na odbornost.
 • Dalšími systémovými kroky zrychlíme soudní řízení a řešení sporů. Není nutné, aby jednoduché spory, například z dlužného jízdného v MHD a podobných častých drobných záležitostech, byly rozhodovány draze placenými a přehlcenými soudy. V rámci efektivity rozhodování přeneseme tuto agendu na správní úřad tak, jako například ČTÚ rozhoduje telekomunikační spory. Soudní přezkum rozhodnutí bude zachován - každý, kdo nebude souhlasit s rozhodnutím sporu u správního úřadu, se bude moci obrátit na soud, aby v jeho věci rozhodl.
 • Z vyspělých soudních systémů na západě chceme převzít institut hromadných žalob, které přednostně a efektivně řeší věci s dopadem na skupiny lidí. V poslední době to byl mezinárodní případ Dieselgate - falšování informací o emisích naftových motorů.

Zodpovědní soudci

 • Výše uvedené lze docílit jedině tehdy, pokud justice bude vybavena schopnými a nestrannými soudci. Nemá smysl mít moderní předpisy, pokud soudce, který je má aplikovat v praxi, provést strany sporu řízením a jednání ukončit vydáním řádně odůvodněného a spravedlivého rozsudku, není k takovému přístupu ochoten nebo schopen.
 • Je třeba zavést jednotná a transparentní pravidla pro výběr soudců, která umožní výběr opravdu kvalifikovaných kandidátů a zamezí riziku výběru "po známosti". Kvalitní soudnictví začíná již u výběru kandidátů pro soud. Jako i v jiných oblastech veřejného života, Piráti prosazují výběr budoucích soudců ve veřejných výběrových řízeních za jasných podmínek. Současný stav, kdy jsou noví soudci vybíráni za rozdílných podmínek u jednotlivých soudů, je nevyhovující.
 • Je třeba zajistit, aby si soudci i po jmenování udrželi nezbytné kvality, které k jejich jmenování vedly - osobnostní kvality a charakter, intelektuální kapacitu, schopnost porozumění, férové jednání, autoritu, komunikační schopnosti a efektivitu. Po jmenování totiž kariéra soudce teprve začíná. Ani sebelepší výběrové řízení nedokáže zhodnotit, jak bude soudce pracovat.
 • Navrhujeme zavést záznamy o výsledcích a kvalitě rozhodování jednotlivých soudců, kdy bude hodnocena například předvídatelnost rozhodování, chování k účastníkům, zákonnost rozhodnutí, procento potvrzených rozsudků v odvolacím řízení atd. V návaznosti na transparentní záznamy bude zavedeno pravidelné hodnocení nejméně jednou za 5 let - kariérní postup nebo uložení postihu (a případně odvolání soudce) bude záviset na kvalitě jeho rozhodování podle veřejné karty soudce. Pravomoc k uložení postihu a odvolání bude mít kárný senát, kde většinu nebudou tvořit soudci.
 • Svoboda rozhodování neznamená vydávání nezákonných rozhodnutí v rozporu se zákonem, bez náležitého odůvodnění (nepřezkoumatelných rozhodnutí) nebo v rozporu s judikaturou vyšších soudů. V civilní agendě je v odvolacím řízení změněno nebo zrušeno 48,04 % rozsudků (zdroj Bílá kniha justice Ministerstva spravedlnosti), což je velmi vysoké číslo. Vracení rozhodnutí soudu 1. stupně je zároveň jednou z příčin pomalosti české justice.
 • Jsme pro to, aby se na soudce v nejvyšších patrech justice vztahovaly stejné požadavky transparentnosti jako na poslance a ministry. Pokud soudce bude postupovat v karierním žebříčku až na nejvyšší stupně justiční soustavy, musí počítat, že nároky na jeho osobu a veřejná kontrola adekvátně porostou. Soudci jsou veřejní činitelé reprezentující jednu složku státní moci, a proto by na ně měly být kladeny ty nejvyšší nároky. Nelze budovat spravedlivou a efektivní justici na soudcích, u kterých existuje podezření z toho, že jsou vydíratelní nebo u nich existuje propojení na různé pochybné lobbistické struktury.

Efektivní stíhání zločinců

 • Odpolitizujeme státní zastupitelství a zlepšíme trestní proces novým trestním řádem. Jak je uvedeno v úvodu, lidé chápou spravedlnost také prostřednictvím schopnosti státu postihovat kriminalitu. Vyšetřování významných korupčních kauz v minulosti často končilo u ledu na základě zásahů vysoce postavených státních zástupců, na jejichž jmenování a odvolávání mají u nás politici přímý vliv. Bez posílení nezávislosti a nestrannosti státních zastupitelství nelze dosáhnout výraznějšího úspěchu při vyšetřování té nejzávažnější finanční kriminality a politické korupce. Tu lze zajistit řadou pravidel a omezení pro jmenování nejvyššího státního zástupce a pro jmenování šéfa specializovaného útvaru pro vyšetřování korupce. Odmítáme také okleštění pravomocí státních zástupců, které bylo stávajícími poslanci navrženo v návaznosti na skandální reorganizaci policie.
 • V rámci rekodifikace trestního práva procesního zamezíme zbytečnému opakování důkazů, nežádoucím formalitám a kličkám, kvůli kterým unikají zločinci a politici usvědčení z korupce v přímém přenosu. Stávající trestní řád je z roku 1961 a nevyhovuje rychlému a efektivnímu potrestání trestných činů. Z našeho pohledu je nepřípustné, aby trestní řízení bylo protahováno v důsledku nežádoucích formalit. Efektivní a rychlé potrestání je v zájmu společnosti, ale i potrestaných. Při rekodifikaci se budeme inspirovat fungujícími systémy trestního řízení v zahraničí.

Zajištění majetku a alternativní tresty

 • Zvýšíme důraz na peněžité tresty a propadnutí majetku. Je nepřijatelné, aby člověk odsouzený za přijetí úplatku ve výši 40 milionů byl odsouzen k pokutě 5 milionů. Bývalý politik ODS tak na trestném činu, za který byl pravomocně odsouzen, vydělal 35 milionů korun čistého. Piráti se zasadí o to, aby se takový případ už nemohl opakovat. Zločin se nesmí vyplácet. Budeme prosazovat efektivní využívání propadnutí majetku v situacích, kdy trestnými činy je dosahováno velkého nelegálního prospěchu.
 • Chceme větší využívání alternativní trestů u nenásilných činů. Do vězení má smysl zavírat ty, kteří jsou nějak nebezpeční pro společnost. V ostatních případech je pro všechny zúčastněné lepší využívání alternativních trestů s přínosem pro společnost a programů pro nápravu. Vedle ochrany společnosti má mít trestní právo za cíl umožnit návrat napravených odsouzených do společnosti a prevenci recidivy.

 

Autor:

Mgr. David Satke

Garant programového bodu spravedlnost

Kontakt: david.satke@pirati.cz

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: David Satke

Štítky: #David Satke #Programoví garanti vysvětlují #Spravedlnost #Volební program 2017

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.