Archiv

Nenechme si ničit krajinu a podporujme vlastní produkci

17. 07. 2017 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Pirátské hnutí vzniklo jako reakce na snahy vlád zatajovat důležité informace, omezovat svobodu internetu a zneužívat jej ke sledování občanů. Stejné kritizované negativní jevy se ovšem hojně projevují i v oblasti hospodaření s půdou, výroby potravin a souvisejících oborů. Prvním naším zásahem do oblasti zemědělství byla snaha o legalizace pěstování konopí. Konopí má kromě léčebných účinků pryskyřice obrovský potenciál v oblasti výroby přírodních materiálů – vlákna, konopná izolace, beton, bioplasty a podobně.

Zemědělství logo

Dalším krokem byla orientace na hnutí okolo tzv. potravinové suverenity. Právo lidských společenství na zdravé a kulturně vhodné potraviny produkované prostřednictvím enviromentálně příznivých a udržitelných přístupů a právo těchto společenství definovat vlastní potravinové a zemědělské systémy podle nás patří k základním lidským právům. V centru veřejné politiky nesmí být požadavky trhu a nadnárodních společností, ale především zájmy těch, kdo potraviny produkují, distribuují a spotřebovávají.

Evropský model zemědělství (zejména Francie, Německo, Rakousko, Dánsko atd.) založený na maloplošném, organickém hospodaření se dá nadále vylepšovat a zdokonalovat. Technologie, včetně biotechnologie (hydroponie) je třeba vhodně kombinovat s méně intenzivním způsobem využívání půdy, aby měla čas regenerovat. V delším horizontu by se měly udržet jen takové způsoby hospodaření, které trvale zlepšují úrodnost půdy a snižují erozi. V delším horizontu se můžeme dopracovat i ke stavu, že zemědělci i myslivci na venkově budou tolerovat přítomnost velkých savců, včetně šelem ve svém okolí (v rozumném množství).

Ochráníme půdu a zlepšíme hospodaření s vodou

Velkým problémem současného zemědělství je poškozování půdy (nadměrná eroze mechanická i chemická degradace) a její schopnosti zadržovat vodu v krajině. Spolu s procesem změn klimatu se zvýrazňují problémy se suchem, které každoročně způsobuje velké škody pěstitelům. Je třeba si uvědomit, že zásadní význam pro zadržování vody v krajině (min 75%) má retenční schopnost půdy – schopnost vsáknout do sebe vodu, včetně hlubších horizontů, stabilní struktura půdy a schopnost pojmout vodu a živiny po delší dobu. Tuto vlastnost půdy určuje způsob hospodaření – hnojení, orání, používání pesticidů, intenzita vysávání živin plodinami, použití těžké mechanizace (větší traktory sice mohou mít menší měrný tlak na jednotku plochy díky větším pneumatikám, ale zhutňování se přenáší do hlubších vrstev a voda odtéká bez vsakování).

 • Řešení vidíme v šetrnějším používání chemie a mechanizace – méně a chytřeji a používáním agrotechniky – střídání plodin, osevní postupy pestřejší s daleko větším zastoupením melioračních plodin (včetně konopí) i ponecháním části půdy v klidu. Podporujeme rozvoj „permakulturních“ modelů hospodaření, nezávislých na přísunu vnějších zdrojů energie a látek. Zásadní problém vidíme v nedostatku organických hnojiv kvůli rušení chovů hospodářských zvířat. Naše zemědělství je dnes založené na hnojení fosforem průmyslového původu a to je trvale neudržitelné (zdroje jsou omezené, dochází k eutrofizaci vodních zdrojů). Existují obrovské rezervy ve využití a recyklace organického odpadu (kompostování, odpad z čističek).
 • Je třeba zajistit rovnováhu mezi množstvím produkce a obnovou úrodnosti půdy – část organických látek musí zůstat v půdě, živiny se dají doplňovat prostřednictví hluboko kořenících plodin a zeleného hnojení. Moderní supervýkonné odrůdy intenzivně odčerpávají z půdy živiny, které je pak nutné doplňovat chemickou cestou.
 • Trend menší spotřeby masa a jeho nahrazení např. luštěninami je pozitivní (menší spotřeba energie a vody, zdravější výživa). V intenzivních chovech často dochází k týrání zvířat.
 • Poplatek za každý metr čtvereční zrušené orné půdy se v některých zemích ukázal jako účinná obrana proti úbytku ornice. Nepříjemným důsledkem našeho současného hospodaření s půdou a českou krajinou vůbec, je neschopnost krajiny zadržovat vodu, což má za následek období sucha nebo zase náhlé povodně. Jedním z faktorů, který k tomu přispívá, je každodenní úbytek orné půdy.
 • Chceme motivovat zemědělce k systematickému budovánít rybníků a nádrží pro zadržování vody a čerpání do míst, kde při suchu chybí a k budování šetrných závlahových systémů. Existuje zde prostor pro využití moderních technologií – kapkové závlahy, monitoring s pomocí dronů, cílená aplikace místo plošné atd.
 • Zakládání rybníků včetně obnovy zaniklých je jedním z nejúčinnějších způsobů zadržování vody v krajině. V dobře odůvodněných případech (zejména budování zdrojů pitné vody) je smysluplné i budování nových přehradních nádrží, ovšem vždy se souhlasem místních obyvatelů.
 • Jednou z možností je revitalizace vodních toků. Masivní narovnávání řek a meliorace vedly k rychlejšímu odtékání vody. 

Podporujeme drobné hospodáře a život na venkově

 • Nechceme dotacemi pokřivený systém. Máme vizi hrdého zemědělce, který je nezávislý na podpoře od státu a příjmy ze spravedlivě oceněné vlastní produkce mu umožní investice a šetrné zacházení s půdou i s hospodářskými zvířaty. Vadí nám neschopnost dosavadních vlád omezit zastavování a degradaci zemědělské půdy. Některé dotační tituly Ministerstva zemědělství (podpora biopaliv) farmáře k poškozování  půdy přímo vybízejí. Chceme dlouhodobě dotace zrušit, krátkodobě systém zjednodušit, snížit dotace velkým firmám a zvýšit drobným farmářům. Zemědělcům se musí vyplácet (krátkodobě i dlouhodobě) šetrný přístup k půdě
 • Podpoříme malé a začínající farmy a návrat lidí na venkov. Odchod mladých lidí z venkova je problém, protože posiluje tlaky na nešetrné zacházení s krajinou, život na venkově je čím dál tím obtížnější a chudší. Veřejnou podporu zemědělská výroba nevstřebá, pokud nebude fungovat v zemědělství více drobných hospodářů. Ztracený vztah lidí ke krajině lze dlouhodobě obnovit prostřednictvím zajištěním jejich přístupu k čerstvým místním potravinám.
 • Prioritu pro zemědělství má výroba potravin, pak pěstování technických plodin a až konečný odpad lze využít na palivo. Trend zprůmyslnění krajiny z posledních 60 let má logické důsledky v zavádění toxických a nešetrných výrobních postupů s masovým využitím tvrdé chemie a těžké rychlé mechanizace.
 • Musí být možné se slušně uživit z tržeb za služby a produkty. Musí být možné uplatnit produkty na místním trhu. Stát může pomoci zajištěním odbytu pro čerstvé lokální potraviny ve státem financovaných institucích (školní jídelny). Vzor pro státní zavádění organického zemědělství vidíme v Dánsku.
 • Chceme rozvíjet městské zemědělství a zahrádkářství s výhodným využitím recyklace organických odpadů pro organické hnojení. Půdu, potřebnou pro podobné aktivity by neměly městské orgány zastavovat.

 

Autor:

Ing. Aleš Jakl

Garant programového bodu zemědělství

Kontakt: ales.jakl@pirati.cz

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Aleš Jakl

Štítky: #Aleš Jakl #Programoví garanti vysvětlují #Volební program 2017 #Zemědělství

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.