Strana

Jedna plošná dávka rodinám a vyšší mzdy, plánují Piráti

10. 07. 2017

V důsledku prudkého rozvoje technologií lze v horizontu příštích 20 let očekávat razantní změny nejen na trhu práce. Některé profese budou pravděpodobně zcela robotizovány nebo digitalizovány. Pracovní trh proto nabídne uplatnění pro menší počet úředníků, účetních, řidičů, pokladníků, skladníků, ale i operátorů ve výrobě – tedy pracovníků v továrnách.

Práce soc logo

V České republice tak může zaniknout až třetina pracovních míst. Pokud politická reprezentace včas zareaguje, tato pracovní místa mohou být díky uvedenému technologickému rozvoji nahrazena novými, kvalitnějšími a lépe placenými. To předpokládá rozvoj společnosti a služeb, celoživotní vzdělávání a celkové zvýšení digitální a informační gramotnosti. Česko má díky své vhodné geografické poloze a historii šanci vrátit se na žebříčcích ekonomického a sociální rozvoje zpět na špici, kam naposledy patřilo před druhou světovou válkou.

V sociální oblasti Piráti prosazují tři základní teze:

 1. Zabezpečení pro seniory.
 2. Pružnější systém pro mladé.
 3. Celkové zjednodušení pro všechny.

Podporujeme decentralizaci, individuální přístup, hledání efektivních funkčních modelů a aplikaci nejlepší zahraniční i tuzemské praxe v konkrétních podmínkách obcí a komunit.

Zvyšování mezd a flexibilní trh práce

 • Jednoduchý plán pro vyšší mzdy. Za zásadní problém České republiky považujeme, že desetitisíce pracujících spadají do příjmové skupiny lidí reálně ohrožených chudobou. Chceme průběžně snižovat složenou daňovou kvótou a navyšovat platy ve státní sféře. Minimální mzda v Česku musí být vyšší než v ekonomicky slabším Slovensku (cca 11 800,- Kč) a Polsku (cca 12 300,- Kč) a ideálně by se dlouhodobě měla minimální mzdě Slovinska (21 300,- Kč). Chodit do práce se musí lidem vyplatit.
 • Podporujeme částečné úvazky a práci z domova. Nesouhlasíme s přemrštěnými požadavky odborů, aby zaměstnavatelé odpovídali za bezpečnost práce při „home office“. Podporujeme plošné zrušení minimálních vyměřovacích základů u částečných úvazků. Otevřeme diskuzi o podmínkách práce u regulovaných povolání a činností, např. ve zdravotnictví nebo v advokacii. Současný systém lékařských atestací a koncipientských praxí je pro mladé často demotivující a zasloužil by si změnu směrem k větší flexibilitě.
 • Celoživotní vzdělávání z peněz EU a podpora sociálního podnikání. Evropské dotace mají napomáhat rozvoji, nikoliv deformovat trh. Chceme větší množství peněz na programy celoživotního a komunitního vzdělávání. Podporované by mělo být rovněž komunitní a sociální podnikání, tedy zaměstnávání osob se ztíženou možností uplatnění se na trhu práce. Řepková a betonová lobby už od Evropy dostaly dost. Dotace na rozjezd projektu by měly získávat realisticky navržené sociální podniky, které budou finančně soběstačné a zároveň prokáží svůj společenský a ekologický přínos pro místní komunitu.
 • Přísnější regulace pracovních agentur. Podporujeme mobilitu pracovních sil napříč Evropou; zároveň ale vyžadujeme určité standardy pro zahraniční pracovníky. Nechceme, aby stát musel řešit problémy zaviněné nezodpovědným a nemorálním chováním některých pracovních agentur či zaměstnavatelů.

Zprostředkované zaměstnávání se týká také tuzemských zaměstnanců. V praxi se na jednom pracovišti potkávají kmenoví zaměstnanci s výhodami nad rámec zákoníku práce, jistotou zaměstnání i perspektivou růstu a dočasní agenturní pracovníci bez nároku na jakékoliv benefity, často oficiálně pracující za minimální mzdu s nejistými příplatky mimo rámec smlouvy.

Avšak pro lidi, kteří se ocitli v dluhové pasti, je takto definovaná práce jedinou ochranu před exekutory. Proto je nejdříve potřeba řešit situaci dlužníků v exekučním systému.

Solidarita s potřebnými

 • Zjednodušení systému sociální podpory. Podpoříme sjednocení příspěvků v hmotné nouzi a podpory v nezaměstnanosti do jedné dávky. Nezaměstnaný má nárok na podporu v nezaměstnanosti, která sama o sobě nestačí na živobytí, a proto musí žádat o další dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Systém je zbytečně komplikovaný a pro žadatele nepřehledný, agendu vedou dvě různá oddělení úřadu práce. Hledáte-li si práci, nemůžete zároveň pobíhat po úřadech a vyřizovat formuláře.

O podporu v hmotné nouzi však nemají být tímto sjednocením dávek připraveny osoby s nízkými příjmy (například senioři, samoživitelky a další sociálně ohrožené skupiny), které splňují podmínky nároku na dávky v hmotné nouzi a současně nejsou nezaměstnané.

 • Státní podpora rodin s dětmi do jedné plošné dávky bez nutnosti prokazování příjmu či žádosti o daňové odpočty. Administrativa různých slev na dani a dávek je zbytečně přebujelá a zatěžuje jak úřady, tak rodiče. Současný systém paradoxně poskytuje větší podporu bohatším rodinám, které v součtu díky odpisům ušetří na daních vyšší částku, než jakou stát nyní vyplácí nízkopříjmovým rodinám.
 • Prosazujeme zálohové výživné, pokud druhý rodič neplatí včas. Děti nesmí být trestány za nezodpovědnost rodičů. Přesuňme vymáhání výživného na stát, který pro to má výhodnější pozici.
 • Ukončíme obchod s chudobou. Prosazujeme dostupné obecní bydlení v režii samospráv namísto vyplácení dávek v hmotné nouzi do kapes majitelů ubytoven pochybné kvality. Řídíme se principem „housing first“.

Na základě zkušeností v zahraničí se jako progresivní a úspěšný jeví model poskytnutí okamžitého přístupu k bydlení lidem bez domova v běžném rozptýleném bydlení při další souběžné podpoře. Tento trend vznikl jako reakce na celkově nízkou úspěšnost vícestupňových modelů integrace lidí bez domova, které předpokládají, že na samostatné bydlení je třeba lidi bez domova postupně připravit.

 • Konec „děcáků“. Děti a mládež mají žít v rodině nebo domácím prostředí. I státem poskytovaná výchova může mít rodinnou podobu. Podporujeme dlouhodobé pěstounství a další formy náhradní rodinné péče.

Prosazujeme deinstitucionalizaci a humanizaci sociálních služeb. Poskytovat by se měly v přirozeném prostředí formou asistence tak, aby jejich příjemci mohli žít pokud možno běžným životem. Velké ústavy na odlehlých místech by měla nahradit terénní a ambulantní péče, případně pobytové služby rodinného typu. Tento princip lze v podstatě uplatnit na:

o    Pobytové sociální služby: Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, azylové domy a další.

o    Psychiatrickou péči: Podpořit vznikající centra duševního zdraví.

o    Zdravotnická zařízení typu LDN: Lze je nahradit domácí zdravotní službou (home care) a rozšířením domácí hospicové péče.

o    Školská zařízení: Dětské domovy a střediska výchovné péče

Důchodový systém

 • Zaručený minimální důchod a vyšší podíl solidární složky. Česká republika patří na chvost OECD, pokud jde o výši zaručeného minimálního starobního důchodu. Senioři pak často musí žádat o dávky v hmotné nouzi. Prosadíme proto dolní hranici zaručených starobních důchodů na  úrovni 75 % minimální mzdy.
 • Možnost individuální volby při volbě důchodového zajištění. Chceme následovat dánský model a dát lidem možnost spořit na důchod vícero způsoby. Stát, samosprávy i profesní sdružení by měla nabízet vlastní programy garantovaného důchodového spoření.

A něco navíc:

 • Posílíme meziresortní spolupráci MPSV, MŠMT, MPO a MMR. Komplexní výzvy vyžadují komplexní řešení; chceme připravit národní koncepci politiky práce na příští dvě desetiletí.
 • Doceníme sociální práci, která dlouhodobě čelí nízké společenské prestiži. Jedná se o komplexní praktický obor vztahující se k řadě životních situací či událostí. Z celospolečenského hlediska plní zásadní úlohu při zachování vzájemné tolerance a příznivé společenské atmosféry.

Chceme navýšit mzdy pro kvalifikované sociální pracovníky, jejichž průměrný plat při požadavku vyššího odborného vzdělání činí necelých 20 tisíc Kč. Budeme prosazovat hlubší mezirezortní spolupráci v sociální oblasti mezi ministerstvem práce a sociálních věcí, zdravotnictví a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpoříme sociální pracovníky v prosazování jejich profesních zájmů a vymáhání dodržování etického kodexu.

 • Základní příjem nebo vrtulníkové peníze na úrovni EU. Necháme experty zpracovat analýzu, jak zvládnout budoucí radikálně společenské změny. Namísto pokračujícího neefektivního procesu kvantitativního uvolňování v Eurozóně je možností financovat z rozpočtu EU přímo občany Evropské unie pravidelným příspěvkem jednotlivcům nebo domácnostem.

Zatímco nepodmíněný základní příjem je u nás často pojímán jako vysloveně levicová myšlenka, v zásadě stejnou myšlenkou se zabývá i libertariánská tradice v čele s Miltonem Friedmanem. Ten je i autorem pojmu helicopter money, tedy doslova shazování peněz z vrtulníku přímo občanům. Namísto toho, aby v rámci kvantitativního uvolňování a snahy držet nízko úrokové sazby ECB distribuovala peníze bankám, distribuovala by je přímo občanům EU. Každý občan EU by tak měsičně dostal 200-400 Euro přímo z evropského rozpočtu, bez jakýchkoliv závazků. Tento nástroj monetární politiky je tak legitimizován jak levicí, tak pravicí.

 

Autor:

PhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D. et Ph.D.

Garant programového bodu právo a sociální věci.

Kontakt:

vit.simral@pirati.cz

Autor: Vít Šimral, Věra Marušiaková

Štítky: #Programoví garanti vysvětlují #Věra Marušiaková #Vít Šimral #Volební program 2017

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.