Komentáře

Tekutá demokracie: Skutečná demokracie pro 21. století

08. 12. 2016 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Tekutá demokracie zatím funguje jako hlasovací model pro kolektivní rozhodování ve velkých komunitách. Spojuje v sobě výhody přímé a zastupitelské demokracie, a vytváří tak skutečně demokratický volební systém. Umožňuje totiž voliči, aby hlasoval v otázkách buď přímo, nebo předal (delegoval) svůj hlas jiné pro něj důvěryhodné osobě. Hlas lze delegovat i pouze pro určité okruhy otázek a delegováni jsou tak lidé se znalostmi konkrétní problematiky. Z tohoto důvodu se tekutá demokracie přirozeně vyvíjí do meritokracie, tedy modelu, kdy rozhodují zkušení odborníci schopní rozhodovat se informovaně. Tekutá demokracie má velký potenciál být nejen základem rozhodování ve virtuálních komunitách, ale také v komunitách místních a vůbec ve vládě celkově.

Liquid democracy

Co se děje s demokracií dnes?

I když existuje mnoho různých forem demokracie, dnes se používají pouze dvě:

Přímá demokracie: Voliči jsou do rozhodování o chodu instituce přímo zapojení. Vyjadřují svůj názor tím, že neustále o něčem hlasují. Přímé demokracie občanům nabízí plnou kontrolu, odpovědnost a rovnost. Přímá demokracie je však málo rozšířena, za což může především nevědomost a otrávenost lidí způsobená stále rostoucím seznamem problémů, které vyžadují jejich pozornost. Pro voliče se stává nepraktické být informován o všech otázkách - buď nemají čas, chuť nebo odborné znalosti. To vede k nízké volební účasti a zároveň k nízké spokojenosti. Přímá demokracie ve své nejčistší podobě není realizovatelná na úrovni větších a složitějších institucí.

Zastupitelská demokracie: Nejrozšířenější forma demokracie znamená předání hlasovacího práva zástupcům, kteří jednají a rozhodují místo voličů. Zástupci by teoreticky měli být odborníky v doméně, jíž se budou věnovat, a měli by reprezentovat zájmy voličů. 

Tři hlavní problémy reprezentativní demokracie:

  • Občané mohou volit zástupce z pouze omezeného souboru kandidátů, kteří často nesdílejí jejich ideologické názory nebo zájmy. Většinou jsou voliči nuceni vzdát se své osobní preference a hlasovat pro kandidáta s nejvyšší vyhlídkou na zvolení. Ke slovu se tak nedostávají menšiny. To je jeden z hlavních důvodů, proč dnes mladá generace ztrácí zájem o politiku. Pokud jste mladí a nikdo nezastává vaše názory, jedinou možností je protest v podobě nehlasování. Třeba v amerických volbách 2014 šlo k urnám pouhých 20 % mládeže.
     
  • Zástupci prakticky nejsou zodpovědní za své činy během funkčního období. Sliby, které dali v průběhu volební kampaně, nemusejí být splněny a nejsou většinou nic víc než návnada pro oklamání voliče. To vede k "politice cyklu voleb", kdy se volení zástupci snaží přesvědčit voliče před nadcházejícími volbami buď populistickými návrhy, které jsou aktuálně oblíbené (ale s největší pravděpodobností neprojdou), nebo rozdáváním předvolebních dárečků - koblih, klobás a piva, aj.
     
  • Reprezentativní demokracie vede ke koncentraci moci. Je živnou půdou pro korupci a střety zájmů. Bez pocitu odpovědnosti vůči voličům je pro volené zástupce jednoduché a lákavé jednat v zájmu nejvyšší nabídky, nikoliv v zájmu voličů.

Kromě toho je dnes užívaný hlasovací proces zastaralý a nepočítá s dostupnými technologiemi. Místo bezpečného a pohodlného hlasování přes Internet musí voliči jezdit do vzdálených hlasovacích místností. I toto zbytečné zatížení vede k tomu, že se někteří voliči prostě "nedokopou" svůj hlas odevzdat. Demokracie se přitom má snažit, aby se přesně tohle nedělo. Každý, kdo má názor a hlasovací právo, by měl být zahrnut do procesu kolektivního rozhodování. 

Co je to tekutá demokracie?

Tekutá demokracie je nová forma kolektivního rozhodování, která dává voličům plnou rozhodovací kontrolu. Voliči mohou volit buď přímo v otázkách, nebo mohou přenést (delegovat) svou hlasovací sílu na delegáta - jiného člena komunity/občana. Tento delegát pak hlasuje jejich jménem. Delegovat může volič na úrovni domény (okruhu/oboru) otázek, tj. může si vybrat více delegátů, nikoli jen jednoho vševěda. Voliči tak mohou přenést sílu svého hlasu na odborníky v různých oblastech.

Níže jsou obrázky znázorňující jednotlivé volebními systémy: 

Přímá demokracie

V přímé demokracii všichni voliči hlasují přímo ve všech otázkách

Reprezentativní demokracie

V reprezentativní demokracii si voliči zvolí zástupce, kteří pak hlasují jejich jménem

Tekutá demokracie

V tekuté demokracii voliči mohou o návrzích hlasovat buď přímo (B) nebo delegují svůj hlas zástupcům, kteří mají více v dané problematice více znalostí (A, C delegují na delegáta Y, D deleguje na Z). Samotní delegáti své hlasy mohou delegovat dál - delegát Y na delegáta X (tranzitivita, viz. níže).

Delegování je znamením důvěry. Volič důvěřuje delegátovi, že jej bude reprezentovat tak, jakoby hlasoval sám. Je-li tato důvěra poškozena (např. změnou ideologických názorů nebo korupcí delegáta), volič může delegaci zrušit. Vybere si pak jiného delegáta, nebo volí sám přímo. Přesně tato "dočasná důvěra" je důležitá pro pocit odpovědnosti delegátů.

Velmi důležitou vlastností tekuté demokracie je i tranzitivita (tj. delegace nemusí být pouze jednoúrovňové). To znamená, že delegáti mohou delegovat ostatní delegáty, aby hlasovali jejich jménem i jmény všech voličů, kteří na ně přenesli svůj hlas.

Oborově specifická delegace

Na výše uvedeném obrázku chybí oborově (doménově) specifická delegace. Volič může delegovat svůj (celý) hlas na jednoho delegáta nebo na mnoho různých delegátů, kteří hlasují jeho jménem pouze v otázkách specifických pro daný obor.

Pro ilustraci si představme politickou stranu, která využívá tekutou demokracii pro vnitřní rozhodování. V úvahu by připadaly kategorie:

finance (červená)
marketing (modrá)
program (zelená)

Členové politické strany pak můžou o návrzích z těchto kategorií hlasovat přímo, nebo mohou delegovat svou hlasovací sílu (v některé nebo všech kategoriích) na členy s více odbornými znalostmi.

Tekutá demokracie2

Celkem je přítomno 6 voličů, z nichž 3 na sebe vzali odpovědnost být delegátem. Typy otázek (oborů) jsou 3. Téměř každý z 6 voličů přenesl svůj hlas - s výjimkou X, který hlasuje samostatně o všech otázkách. A hlasuje přímo o financích a marketingu, ale na prostudování otázek programu už mu nezbývá čas, a tak je deleguje na Z. B je velice zaneprázděn, a tak své hlasy deleguje ve všech oborech. C si nechává právo rozhodovat přímo jen v otázkách financí. Y je velký odborník na marketing, a tak v tomto oboru rozhoduje nejen za sebe, ale i za B, C a Z. Otázky z financí a programu ho moc neberou a tak s důvěrou delegoval sve hlasy na X a Z.

Tekutá demokracie je jen o málo složitější než přímá nebo zastupitelská demokracie. Výhody, které nabízí daleko převyšují počáteční vzdělávací bariéru.

Tekutá demokracie je opravdová demokracie

V přímé demokracii jsou voliči hlasováním zahlceni, v zastupitelské demokracii jsou zcela mimo rozhodování, které za ně dělají zástupci. Tekutá demokracie dává voličům možnost svobodně se rozhodnout o úrovni jejich zapojení a zároveň možnost toto rozhodnutí kdykoli změnit.

Tekutá demokracie má nízké vstupní bariéry

Minimální požadavek pro výkon funkce delegáta je důvěra jiné osoby. Téměř každý, kdo je ochotný vzít na sebe tuto odpovědnost, se tak delegátem může stát. Systém se obejde bez politických stran. O tom, kdo získá důvěru, rozhodují schopnosti a znalosti jedince, ne marketingové kampaně stran cíleně obelhávající voliče. Rozhodovací proces je mnohem živější, zahrnuje totiž shromažďování nápadů, komentování a diskuse. 

Tekutá demokracie je spolupráce, ne konkurence

V reprezentativní demokracii dnes dominuje zbytečné utrácení za kampaně, pokusy o odhalení špinavostí na politické konkurenty a účelové lhaní. Mnoho kandidátů vynaloží větší úsilí při politické kampani než při vytváření skutečného politického programu. Důležitější než reálná správa země je, že pro vás voliči hlasují. V tekuté demokracii soutěž o post zástupce ustupuje do pozadí. Delegáti sice soutěží o důvěru voličů, té lze ale dosáhnout pouze neustálým růstem odbornosti a rozhledu dané osoby. Volič nemůže být v dlouhodobém horizontu klamán.

Tekutá demokracie vytváří odpovědnost

Delegování je znamením důvěry. Pokud je tato důvěra je ztracena, volič může okamžitě najít jiného delegáta, nebo hlasovat přímo. Tato prozatimní důvěra vytváří pocit odpovědnosti delegátů, protože by kdykoliv mohli ztratit svoji přenesenou hlasovací sílu. Delegáti proto tím spíš jednají upřímně a hlasují ve prospěch komunity, nikoliv jejich vlastní sobecké touhy.

Tekutá demokracie znamená přímé zastoupení menšin

Menšiny mají větší šanci být ve vládě zastoupeny. Zákony vyžadující minimální zástoupení určitého etnického původu nebo rasy se tak stávají zbytečnými. Tekutá demokracie umožňuje přímé zastoupení celé struktury společnosti. 

Tekutá demokracie je škálovatelná

Dnes jsou lidé příliš zaneprázdněni, aby byli schopni řešit otázky týkající se správy státu. Množství rozhodnutí, které je třeba učinit, neustále roste, zatímco čas je vzácný. Mnozí prostě nechtějí trávit čas rozhodováním o věcech veřejných. Kromě toho jsme společností specializace - velmi málo jedinců je zkušených a dobře informovaných ve více různých tématech současně. Prostřednictvím delegace tak mohou rozhodování přenést do rukou dobře informovaných odborníků, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a znalosti.

Tekutá demokracie dnes

Hlavním důvodem, proč tekutá demokracie až do posledního desetiletí nebyla v praxi použita, jsou bariéry. Tekutá demokracie stejně jako demokracie přímá vyžaduje základní technickou infrastrukturu, která by účastníkům umožnila neustále hlasovat nebo hlasy delegovat. Pouze prostřednictvím Internetu a pokrokům v kryptografii je něco takového možné.

Kromě technických překážek je dnes mnohem větší bariérou vzdělání. Jen malý počet lidí pojem tekutá demokracie vůbec zaslechl. Aby byla tekutá demokracie realizovatelná ve velkých společenstvích, je třeba věnovat více úsilí na vzdělávání a osvětu občanů. Je třeba lidem ukázat pozitivní případ tekuté demokracie v praxi. Velké úsilí tímto směrem vynakládají Pirátské strany, které používají software, jako je LiquidFeedback nejen pro některá rozhodnutí, ale dokonce i při volbách. Nedávno zveřejnil výsledky svého vnitřního experimentu s tekutou demokracií i Google. Spoustu fantastické práce na téma tekutá demokracie vydal Bryan Ford. Já osobně pracuji na implementaci tekuté demokracie na Ethereum a spolupracuji s autory několika stávajících hlasovacích řešení pro vytváření nových případů užití.

Tekutá demokracie je pro dnešní společnost vhodným modelem. Technologie je připravena, zbývá jenom prozkoumat a vyzkoušet konkrétní realizace podrobněji. A hlavně musíme zjistit a určit, které modely jsou použitelné pro skutečné vládnutí na úrovni státu.

Pozn.:

Tekutá demokracie je podmnožinou delegativní demokracie. V současnosti se tyto dva termíny zaměňují. Výrazným rozdílem mezi tekutou a delegativní demokracií je to, že delegáti dávají pouze doporučení jak hlasovat.Více zde. K hlasování je nadále oprávněn pouze volič. Jak píše Sayke ve svém původním díle:

"Lidé potřebují vědět, jaké možnosti volby jsou doporučovány a proč, ještě předtím, než dojde k volbě. To není možné, pokud hlasovací právo někomu delegujete. Doporučení, jak hlasovat, ponechává faktickou moc v rukách lidí."

To ale popírá výše popsané výhody. Jak navrhuje jeden z komentujících, lze udělat kompromis a dát voličům možnost přebít hlas delegáta v případě, že s jeho volbou nejsou spokojení.

Text je překladem článku Liquid Democracy: True Democracy for the 21st Century

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Dominik Schiener, překlad Václav Klecanda

Štítky: #demokracie #Dominik Schiener #modely demokracie #tekutá demokracie

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.