Kauzy

Když se nechce, nic nejde aneb Jak utratit statisíce a mít další problémy

20. 11. 2015
Sdílet na Facebooku Tweet

Ti z vás, kteří sledují anabázi výběru správce systémů informační a komunikační techniky (ICT) úřadu Prahy 10, asi nechápou, jak je možné připravovat více než rok změnu správy systémů, utratit několik set tisíc korun a být stále na úplném začátku. Dávno po termínu, kdy bylo potřeba nalézt a zrealizovat vhodné řešení.

Ivan Mikoláš

Pro lepší orientaci raději shrnu klíčové momenty dosavadního vývoje:

  1. V roce 2014 byla přípravou analýzy stavu a návrhu řešení pověřena firma PADCOM. Firma, která v minulosti za úplatu posuzovala například řešení projektu OpenCard, k němuž neměla výhrady, a selhala tak v roli ochránce zájmů hlavního města.
  2. V listopadu 2014 převzala senátorka Ivana Cabrnochová (SZ), která je zároveň uvolněná, tedy výrazně lépe placená radní, odpovědnost za řešení ICT problematiky na úřadě.
  3. V březnu 2015 byla firmou PADCOM prezentována „analýza“ potřeb úřadu Prahy 10 v tak nepoužitelném stavu, že ji zastupitelé odmítli napříč politickým spektrem. Bylo rozhodnuto, že bude vybrána v otevřeném výběrovém řízení jiná firma, která – ve spolupráci s odbornou veřejností – vypracuje novou analýzu a doporučené řešení ICT potřeb úřadu. Dohledem nad řešením byla nadále pověřena paní Cabrnochová. Bylo rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny spolupracující s experty nominovanými jednotlivými stranami v zastupitelstvu Prahy 10.
  4. Vzhledem k tomu, že bylo jasné, že otázka správy ICT nebude vyřešena do 31. 7. 2015 (v termínu končící smlouvy), byl se současným správcem podepsán dodatek o prodloužení provizorní správy do konce prosince 2015.
  5. Od března do září se několikrát sešli experti nominovaní všemi stranami zastoupenými v zastupitelstvu Prahy 10 a v dobré shodě definovali požadavky na analýzu a návrh řešení ICT na úřadě Prahy 10 a bylo zadáno výběrové řízení.
  6. Ve výběrovém řízení zvítězila, díky výrazně nejnižší nabídce, firma Relsie. Protože cena je dosud ze zákona kritériem s nejvyšší váhou a bohužel ani nereálně nízká cena nebyla shledána podezřelou, byla s firmou Relsie podepsána dne 1. 7. 2015 smlouva o dílo v celkové ceně 265 tis. korun.
  7. Přestože byla opakovaně nominovanými experty nabízena spolupráce při tvorbě dokumentace a toto bylo i několikrát v zápise pracovní skupiny uvedeno jako žádoucí, pod vedením paní Cabrnochové k žádné spolupráci nedošlo až do října 2015. Tedy ani jednou za více než tři měsíce od podepsání smlouvy.
  8. Aniž byla korektně převzata a posouzena, byla proplacena první (z celkových tří) část „analýzy“ firmy Relsie.

Jaká je situace nyní?

Úřad MČ Praha 10 částečně proplatil již druhou analýzu, která mu nepřináší žádný užitek a jejíž výsledky jsou v rozporu se zadáním. Naštěstí v obou případech došlo – vzhledem k nízké kvalitě – aspoň k odmítnutí další spolupráce. Tím se sice ušetřily určité prostředky, ale řešení hlavního problému, správy ICT úřadu Prahy 10, je v nedohlednu.

Zastavíme-li se v krátkosti nad poslední „analýzou“ firmy Relsie, mělo dle smlouvy dojít v první fázi k určení základních a objemových ukazatelů, kdy výstupem budou body:

a) kategorizace aktiv (tedy činností a odpovídajícího vybavení HW, SW a personálu)
b) přehled ukazatelů (hodnocení požadavků a výkonů činností, agend, vlastní správy)
c) přehled zdrojů (jak byla data získána)
d) doporučení k vedení dokumentace (jaké údaje mají být sledovány).

První fáze dokumentace od firmy Relsie nenaplňuje ani jeden z bodů zadávací dokumentace způsobem, který by úřad mohl využít. Protiřečí tedy tomu, proč vznikl – vytvoření srozumitelného podkladu pro manažerské ROZHODNUTÍ zastupitelů a pracovníků úřadu.

Nabízím stručné zhodnocení výsledků placené (ne)činnosti firmy Relsie:

a) kategorizace aktiv
Aktiva jsou nedostatečně kategorizována (hrubé,  obecné schéma) a nejsou uvedena do souvislosti ani ve vztahu k zaměstnacům či pracovištím úřadu, ani k jeho agendám směrem na venek. Následuje lakonické uvedení počtu uživatelů, kdy není jasné, zda skutečně 450 uživatelů potřebuje ke své práci např. produkty Agendio. Nevíme dokonce ani to, zda je uživatelů  opravdu 450. Uvedení čtyř kategorií kritičnosti aktiva (kritická, vysoká, střední , nízká), bez bližšího vysvětlení kritičnosti.

Takový výstup lze stěží považovat za kategorizaci aktiv, která by umožnila zadavateli se v problematice orientovat a svoji činnost jakkoli řídit, či dokonce optimalizovat.

Takto Relsie „nastínila“ dekompozici aktiv, bohužel zůstalo jen u obecného učebnicového schématu.

b) přehled ukazatelů
Formální a chybné přehledy instalovaného SW a použité techniky nenaplňují tento bod. K získání dat byla pravděpodobně použita síťová utilita, která do přehledu zahrnula i fragmenty dříve používaných starších verzí SW, dárkové katalogy, hry nebo ovladače grafických karet. Nikdo si ani nedal tu drobnou práci, takto získaný soupis, zpřehlednit a vyčistit. Počet licencí MS Office (383) je v hrubém nesouladu s počty uváděných počítačů (408 PC, 43 notebooků a dalších 81 blíže nespecifikovaných počítačů) i s počty zaměstnanců úřadu.

c) přehled zdrojů
Naprosto formální kategorizace zdrojů neumožňující ověření a kontrolu.

d) doporučení k vedení dokumentace
Naprosto formální obecná konstatování bez vztahu ke konkrétním aktivům a činnostem úřadu.

Vzhledem k výše uvedenému konstatuji, že první fáze naprosto nevyhovuje zadání, a to ani po ryze formální stránce. Po stránce obsahové jde o bezcenný dokument, dokonce horší než předchozí výtvor firmy PADCOM.

Otázkou zůstává odpovědnost konkrétních jedinců za stav, kdy ani po více než roce řešení nemá úřad v ruce relevantní podklady pro řešení zakázky v opozicí (koalicí VLASTA) odhadovaném rozsahu 53-80 milionů korun za pět let trvání smlouvy.

Politická odpovědnost paní (senátorky) Cabrnochové je jednoznačná - s výjimkou podepsání dodatku se současným správcem a koordinací výběru firmy pro analýzu nepředložila za více než rok jediný hmatatelný výsledek své činnosti coby radní odpovědné za IT.

Posuzovat odpovědnost pracovníků úřadu, kteří tento stav trpně snášejí (možná že v obavě o svá místa), ponechávám zatím bez komentáře. Přesto si myslím, že alespoň pan tajemník ÚMČ Praha 10 měl žádat odpovědnou radní v podstatně větší míře, než jak tomu bylo.

Ing. Ivan Mikoláš, člen Pirátské strany a člen expertní skupiny koalice Vlasta pro řešení IT
 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Ivan Mikoláš

Štítky: #Ivana Cabrnochová #outsourcing IT #Praha 10

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.